Verstaan die Wêreld

Oorsig

In hierdie vakgroep gaan daar spesifiek aandag gegee word aan die filosofiese aspekte van die verskillende kunste (hetsy visuele kuns en ontwerp, musiek of letterkunde) wat in die gewone modules van jou kurrikulum nooit aan die orde van die dag kom nie. Dit gee jou die geleentheid om dieper na te dink oor die moeilike probleme wat eie is aan die spesifieke vakwetenskap waarmee jy tans besig is.

Ons poog om jou denkvermoëns te verbeter, sodat jy jou vakgebied beter sal leer begryp, nuwe wêrelde en sienswyses sal ontdek, jouself en jou oortuigings beter sal leer ken, en selfs te verander. Jy gaan opnuut die verwondering wat jy as kind gehad het, ontdek en leer hoe om nie net te soek vir klaar verpakte, netjiese antwoorde wat "punte" tel nie, maar hoe om self te dink en belangrike vrae te vra.

Die modules binne hierdie vakgroep is verpligtend vir alle derdejaar studente. 

Sites of delivery

 • Mafikeng
 • Potchefstroom
 • Vaal

 

 

Filosofie

Oorsig

Studeer jy om een van die volgende te word?

Taalpraktisyn, prokureur, onderwyser, joernalis, politieke kenner, sielkundige, personeelpraktisyn, ekonoom, omgewingskundige, rekenaarkundige of dominee.
 

Die volgende vaardighede lê aan die hart van hierdie beroepe:

 • Interpretasie;
 • Kritiese ondersoek;
 • Raaksien van die oorhoofse verbande tussen idees, feite en situasies.
   

Hoe ontwikkel 'n mens hierdie vaardighede?

Deur Filosofie te studeer, natuurlik!

Filosofie spesialiseer in oordenking en kritiek. Daarbenewens is Filosofie besonder geïnteresseerd in die idees wat die basis van argumente en praktyke vorm. Filosofie is dus gemoeid met die wêreld "agter" argumente en praktyke.
 

Wie kan Filosofie as vak neem?

Filosofie as vak ken met sekere kwalifikasies gekombineer word. Sien asseblief Kwalifikasies hieronder vir meer besonderhede. 

Kwalifikasies 

Filosofie as vak, kan gekombineer word met die volgende kwalifikasies:

 • Tale (soos Engels en Afrikaans)
 • Psigologie 
 • Bedryfsielkunde 
 • Geografie
 • Kunsgekiedenis 
 • Politieke Studie
 • Sosiologie
 • Sosiale Antropologie
 • Kommunikasie Studies
 • Regte
 • Ekonomie
 • Wiskunde
 • Rekenaarwetenskappe

Sites of delivery

 • Potchefstroom
 • Vaal

 

 

Etiek

Oorsig

Studeer jy om een van die volgende te word?

Etiekbeampte in 'n organisasie, taalpraktisyn, prokureur, onderwyser, joernalis, politieke kenner, sielkundige, personeelpraktisyn, ekonoom, omgewingskundige, rekenaarkundige of dominee.

Die volgende gaan belagrike aspekte van jou funksionering in die werksplek uitmaak:

 • Vertolking van situasies en die groter prentjie waarbinne menslike interaksie plaasvind; 
 • Kritiese en ondersoekende blik op die waardes van individue en organisasies; 
 • Die bou van alliansies.
   

Hoe ontwikkel 'n mens hierdie vaardighede?

Deur Etiek te studeer, natuurlik!

Etiek word al hoe belangriker as dimensie van die beroepslewe. Dit blyk duidelik uit die toenemende klem op 'n beleefde omgewing, menswaardigheid, vertroue en integriteit in werksverhoudings. 
 

Wie kan Etiek as vak neem?

Etiek as vak kan met verskeie kwalifikasies gekombineer word. Sien asseblief Kwalifikasies hieronder vir meer besonderhede. 
 

Kwalifikasies

Etiek as vak, kan gekombineer word met die volgende kwalifikasies:

 • Tale (soos Engels en Afrikaans)
 • Psigologie 
 • Bedryfsielkunde 
 • Geografie
 • Kunsgekiedenis 
 • Politieke Studie
 • Sosiologie
 • Sosiale Antropologie
 • Kommunikasie Studies
 • Regte
 • Ekonomie
 • Wiskunde
 • Rekenaarwetenskappe

Sites of delivery

 • Potchefstroom
 • Vaal