Navorsing en kundigheid

NAVORSING EN KUNDIGHEID


Die Sentrum vir Tekstegnologie (CTexT) is op 1 Junie 2004 as ’n selfstandige eenheid sonder winsbejag van die Navorsingseenheid: Tale en Literatuur in die Suid-Afrikaanse Konteks in die Fakulteit Lettere en Wysbegeerte aan die Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus) gestig.

CTexT is die instrument waarmee die navorsingseenheid homself as ’n strategies belangrike leier op die gebied van mensetaaltegnologie (MTT) gevestig het.
Hierdie navorsings- en ontwikkelingsentrum kombineer navorsingskundiges en die noodsaaklike tegniese en administratiewe steun ten einde rigtinggewende navorsing in tekstegnologie te doen en dit as grondslag vir die ontwikkeling van innoverende en relevante tegnologiese toepassings te gebruik. Die sentrum verseker ook die langtermynvolhoubaarheid van navorsings- en ontwikkelingsaktiwiteite, wat fundamenteel is tot die daarstelling van waardevolle vennootskappe met bedryfs- en sakevennote.


PUBLIKASIES

2020

2019

 • VAN HUYSSTEEN, G.B. 2019. “Wat gaan word van geskrewe Standaardafrikaans? [What is going to happen to written Standard Afrikaans?]”. In Van der Elst, J. (ed.). SA Akademie vir Wetenskap en Kuns: Verlede, hede toekoms (1909-2019). 86-89. ISBN: 978-0-949976-97-0. Pretoria: SAAWK.
 • WISSING, D.P. Herbesoek aan Afrikaanse klemtoon: is dit (nog) ’n inisiëleklemtoontaal?. LitNet Akademies, 16.2 (2019): 214-239.
 • WISSING, D.P. Perspektief op/ɛ/-verlaging in Afrikaans. LitNet Akademies, 16.1 (2019): 166-206.
 • VAN OOSTENDORP, M., VISSER, W. & WISSING, D. Naar een Wikifonia. Nederlandse Taalkunde, 23.2 (2018): 141-150.

2018

 • VAN HUYSSTEEN, G.B. 2018. The Hulle en Goed Constructions in Afrikaans.
 • WISSING, D.P. 2018. Afrikaans Journal of the International Phonetic Association.
 • VAN OOSTENDORP, M. VISSER, M., WISSING, D.P. 2018, M., Repliek: naar een Wikifonia. Nederlandse Taalkunde.
 • WISSING, D.P. 2018. Stabilising determinants in the transmission of phonotactic systems: Diachrony and acquistition of coda clusters in Dutch and Afrikaans.
 • WISSING, D.P. 2018. The Status of Tone in Sesotho: A Production and Perception Study.

2017

 • TAALKOMMISSIE VAN DIE SUID-AFRIKAANSE AKADEMIE VIR WETENSKAP EN KUNS (COMP). 2017. Afrikaanse Woordelys en Spelreëls [Afrikaans Wordlist and Spelling Rules]. Eleventh edition. ISBN (printed): 978-1-86890-207-1; ISBN (online): 978-1-86890-208-8. Cape Town, Pharos, 775pp.
 • VAN HUYSSTEEN, G.B. 2017. Voorwoord [Preface]. In: Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Afrikaanse woordelijs en spelreëls. Faksimilee-uitgawe [Afrikaans wordlist and spelling rules. Facsimile edition]. Pretoria: Protea Boekhuis.
 • VAN HUYSSTEEN, G.B. 2017. Morfologie. [Morphology]. In: Carstens, WAM & Bosman, N. (reds.). Kontemporêre Afrikaanse Taalkunde. [Contemporary Afrikaans Linguistics]. Second edition. ISBN 978-0-627-03437-4. Pretoria: Van Schaik Uitgewers. pp. 177-214.
 • WISSING, D.P. 2017. Plocive voicing in Afrikaans: differential cue weighting and sound change. Journal of Linguistics.

2016

 • EISELEN, R. & VAN HUYSSTEEN, G.B. 2016. A stepwise methodology for establishing natural language processing evaluation reliability.  Language Resource and Evaluation.
 • EISELEN, R. & VAN HUYSSTEEN, G.B. 2016. Building reliable spelling checker evaluation sets based on inherent variables. Southern African Linguistics and Applied Language Studies.
 • EISELEN, R. & VAN HUYSSTEEN, G.B. 2016. The effect of respondents' skill levels in collaborative data annotation.  "Under-resourced Languages, Collaborative Approaches and Linked Open Data: Resources, Methods and Applications". Springer. Language Resources and Evaluation Journal Special Issue.
 • NDINGA-KOUMBA, S., ASSAM, B.N. & OMPOUSSA, V. 2016. What French for Gabonese French Lexicography. Lexikos. 26(2016): 1-31
 • VAN HUYSSTEEN, G. B., BOTHA, M. & ANTONITES, A. 2016. Die Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA) en markbehoeftes in die Afrikaanse gemeenskap. Tydskrif vir Geesteswetenskappe. 56(2-1): 410-437.

2015

 • HEERINGA, W., DE WET, F. & VAN HUYSSTEEN, G.B. 2015. Afrikaans and Dutch as closely-related languages: A comparison to West Germanic languages and Dutch dialects. Stellenbosch Papers in Linguistics Plus. 47(2015): 1-18.
 • OMPOUSSA, V. & NDINGA_KOUMBA-BINZA, S. 2015. Planning and Macrostructural Elements for a Multilingual Culinary Dictionary of Gabonese Languages. Lexikos. 25 (2015): 507-524.
 • VAN HUYSSTEEN, G.B. & GRIESEL, M. 2015. Translation Technology in South Africa. In: Chan, S-W. (ed.). Routledge Encyclopedia of Translation Technology. ISBN: 978-0-415-52484-1. New York: Routledge. 326-336pp.
 • VAN HYUSSTEEN. G.B. & BREED. A. 2015.  Aan die en besig in Afrikaanse progressiwiteitskonstruksies : 'n korpusondersoek (2) : navorsings- en oorsigartikel. Tydskrif vir Geesteswetenskappe. 55(2):251-269.
 • WISSING, D.P. & PIENAAR W. 2015. Palatalisation of /s/ in Afrikaans1. Spilplus. 48(2015): 137-158.

2014

 • VAN HUYSSTEEN, G.B.  2014.  Morfologie.  In: Carstens, WAM & Bosman, N. (reds.). Kontemporêre Afrikaanse Taalkunde. ISBN 978-0-62703-019-2. Pretoria: Van Schaik Uitgewers.
 • VAN HUYSSTEEN, G.B., SNYMAN, D.P. & DAELEMANS, W.  2014.  Outomatiese Genreklassifikasie vir Afrikaans [Automatic genre classification for Afrikaans].  DOI: 10.4102/satnt.v33i1.759. Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie. 33(1): 12 pp.
 • VAN HUYSSTEEN, G.B. & BREEDT, A.  2014.  Aan die en besig in Afrikaanse progressiwiteitskonstruksies: die ontstaan en ontwikkeling (1).  Tydskrif vir Geesteswetenskappe. 54(4): 708-725.
 • VAN NIEKERK, D.R. & BARNARD, E.  2014.  Predicting utterance pitch targets in Yorùbá for tone realisation in speech synthesis.  In Speech Communication.
 • WISSING, D.P.  2014.  Fonologie.  In: Carstens, WAM & Bosman, N. (reds.). Kontemporêre Afrikaanse Taalkunde. ISBN 978-0-62703-019-2. Pretoria: Van Schaik Uitgewers.
 • WISSING, D.P.  2014.  Fonetiek.  In: Carstens, WAM & Bosman, N. (reds.). Kontemporêre Afrikaanse Taalkunde. ISBN 978-0-62703-019-2. Pretoria: Van Schaik Uitgewers.
 • WISSING, D.P.  2014.  On the Dutch and Afrikaans vowel system.  Where the Principles fail: A Festschrift for Wim Zonneveld on the occation of his 64th birthday.
 • WISSING, D.P.  2014.  Die wals van Afrikaanse “a” met “l” The waltz of Afrikaans “a”with “l”.  Tydskrif vir Geesteswetenskappe.
 • WISSING, D.P. & PIENAAR, W.  2014.   Evaluating vowel normalisation procedures: A case study on Southern Sotho vowels. SALALS.

2013

 • GRIESEL, M. & FOURIE. W.  2013.  Choosing the best classifier for the job: Mobile Filtering for the South African Context.  Computational Linguistics in the Netherlands (CLIN) Journal Vol. 2.

2012

 • Griessel. M. & Fourie. W.  2012.  Choosing the best classifier for the job: Mobile filtering for the South African Context.  Computational Linguistics in the Netherlands Journal.

 • MCKELLAR, C.A. & GROENEWALD. H.J.  2012.  Frequency based data  selection for statistical machine translation with scarce resources.   Language Science and Language Technology in Africa - A Festschrift fro Justus C Roux p271-290.

 • NDINGA-KOUMBA-BINZA, S.  2012.  From foreign to national language: A review of the status of the French language in Gabon. Literator 32(2); 135-150.

 • NDINGA-KOUMBA-BINZA, S.  2012.  A phonetic and phonological account of the civili duration.  Cambridge scholars press, ISBN 1-4438-3609-5; 978-14438-3609-8, Newcastle upon Tyne, UK.

 • NDINGA-KOUMBA-BINZA, S.  2012.  Phonetic data and phonological theory: a report from the civili vowel duration issue.  Language Science and Language Technology in Africa - A Festschrift fro Justus C Roux p83-98.

 • NDINGA-KOUMBA-BINZA, S. & SAPHOU-BIVIGAT, G.  2012.  Dictionary basis and lemmatisation for an encyclopedic dictionary of Yilumbu.  Language Science and Language Technology in Africa - A Festschrift fro Justus C Roux p237-250.

 • VAN HUYSSTEEN, G.B., SHARMA GROVER, A. & CALTEAUX, K.  2012.  Voice user interface design for emerging multilingual markets.  Language Science and Language Technology in Africa - A Festschrift.

 • WISSING. D.P.  2012. Integrasie van artikulatoriese en akoestiese eienskappe van vokale: 'n beskrywingsraamwerk.  LitNet Akademies Jaargang.

 • WISSING. D.P.  2012.  Akoestiese analise van die vokale van ’n groep bejaarde Afrikaanse vroue.  LitNet Akademies Jaargang.

 • WISSING. D.P.  2012.  On the many faces of tone in Southern Sotho: A Case study.  Language Science and Language Technology in Africa - A Festschrift for Justus C Roux p47-60.

2011

 • GROVER, A.S., VAN HUYSSTEEN, G.B. & PRETORIUS, M.W.  2011a.  The South African Human Language Technology Audit.  Language Resources and Evaluation (Springer).

 • WISSING, D.P.  2011.  Ontronding in Afrikaans.  Tydskrif vir Geesteswetenskappe.

 • WISSING, D.P.  2011.  Ontronding in Kharkamsafrikaans.  LitNet Akademies, 8(2): 309-330.

2010

 • OOSTHUIZEN, N., PUTTKAMMER, M.J. & SCHLEMMER, M.  2010  Improving Orthographic Transcriptions of Speech Corpora.  In G. De Pauw, G-M. de Schryver & H.J. Groenewald (Eds.), Proceedings of the Second Workshop on African Language Technology (AfLaT 2010). Valletta, Malta: European Languages Resource Association.

 • GROENEWALD, H.J. & DU PLOOY, L.  2010.  Processing Parallel Text Corpora for Three South African Language Pairs in the Autshumato Project.  In G. De Pauw, G-M. de Schryver & H.J. Groenewald (Eds.), Proceedings of the Second Workshop on African Language Technology (AfLaT 2010). Valletta, Malta: European Languages Resource Association.

 • GROVER, A.S., VAN HYSSTEEN, G.B. & PRETORIUS, M.W.  2010.  An HLT profile of the official South African languages.  In G. De Pauw, G-M. de Schryver & H.J. Groenewald (Eds.), Proceedings of the Second Workshop on African Language Technology (AfLaT 2010). Valletta, Malta: European Languages Resource Association.

 

2009

 • GROENEWALD, H.J.  2009.  Using Technology Transfer to Advance Automatic Lemmatisation for Setswana. In Proceedings of the EACL 2009 Workshop on Language Technologies for African Languages - AfLaT 2009.

 • GROENEWALD, H.J. & FOURIE, W.  2009.  Introducing the Autshumato Integrated Translation Environment.  In the proceedings of the 13th Annual Conference of the European Association for Machine Translation (EAMT) 2009. Barcelona, Spain.

 • WISSING, D.P.  & BARNARD, E.  2009.  Vowel variation in Southern Sotho: an acoustic investigation.  Southern African Linguistics and Applied Language Studies. 

 • •VAN HUYSSTEEN, G.B. & PILON, S. 2009. Rule-based Conversion of closely-related Languages: A Dutch-to-Afrikaans Convertor. In: Proceedings of the 2009 Conference of the Pattern Recognition Association of South Africa. 30 November – 1 December. Stellenbosch: University of Stellenbosch.

 • DAELEMANS, W., GROENEWALD, H.J. & VAN HUYSSTEEN, G.B. 2009. Prototype-based Active Learning for Lemmatization. In: Angelova, G, Bontcheva, K, Mitkov, R, Nikolov, N & Nikolov, N. (eds.). Proceedings of Recent Advances in Natural Language Processing 2009. ISSN: 1313-8502. 14-16 September 2009. Borovets, Bulgaria. pp 65-70.

 • As samesteller saam met ander outeurs gelys: VAN HUYSSTEEN, G.B. Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. (comp.). 2009. Afrikaanse woordelys en spelreëls. [Afrikaans wordlist and spelling rules]. Tenth edition. Cape Town: Pharos Dictionaries.

 • WISSING, D.  2009.  Oor die onstabiele klemgedrag van reduplikasies in Afrikaans. Southern African Linguistics and Applied Language Studies.

 • WISSING, D.  2009.  Tone in Southern Sotho. Southern African Linguistics and Applied Language Studies.

 • WISSING, D.  2009.  Die status van /u/, ʼn nuwe Afrikaanse vokaal?. Tydskrif vir Geesteswetenskappe.

 • WISSING, D.  2009.  Vowel raising and coarticulation in Southern Sotho. Journal of Southern African Languages.

 • ROUX, J.C.  2009.  Implementing high level Xhosa text-to-speech synthesis in mobile learning systems.  In the proceedings of the 6th International Conference on African Linguistics, Cologne, Germany, Rudiger Koppe Verlag.

 

2008

 • GROENEWALD, H.J. & VAN HUYSSTEEN, G.B.  2008.  Outomatiese Lemma-identifisering vir Afrikaans.  Literator, 29(1): 1-27.

 • PILON, S.  2008.  ’n Woordsoortetiketteerder vir Afrikaans.  Southern African Linguistics and Applied Language Studies. 

 • PILON, S.  2008.  Die ontwikkeling van ’n fleksievormgenereerder vir Afrikaans.  Literator.

 • PILON, S., PUTTKAMMER, M.J. & VAN HUYSSTEEN, G.B.  2008.  Die ontwikkeling van 'n woordafbreker en 'n komposita-analiseerder vir Afrikaans. Literator.

 • KOTZE, G.  2008.  Ontwikkeling van 'n Afrikaanse woordnet:  metodologie en integrasie. Literator.

 • JANKE, U.  2008.  Besigheidsprosesbestuur in mensetaaltegnologiehulpbronontwikkeling: 'n gevallestudie. Literator.

 • VAN HUYSSTEEN, G.B.  2008.  Bilingual word list: computational linguistics / Tweetalige woordelys: rekenaarlinguistiek. Literator.

 • GOENEWALD, H.J. & VAN ROOYEN, M. 2008. Automatic Homophone Disambiguation for Afrikaans. In Proceedings: PRASA 2008, Cape Town, South Africa.

 

2007

 • VAN HUYSSTEEN, G.B. & PUTTKAMMER, M.J.  2007.  Accelerating the Annotation of Lexical Data for Less-Resourced Languages. (In Proceedings of the 8th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2007). p. 1505-1508.)

 • GROENEWALD, H.J., VAN HUYSSTEEN, G.B. & PUTTKAMMER, M.J.  2007.  Evaluating Wrapped Progressive Sampling for Automatic Algorithmic Parameter Optimisation. (In Angelova, G., Bontcheva, K., Mitkov, R., & Nikolov, N., eds. Proceedings of Recent Advances in Natural Language Processing 2007, Borovets, Bulgaria. p. 251-255.)

 • VAN HUYSSTEEN, G.B., PUTTKAMMER, M.J., PILON, S., & GROENEWALD, H.J.  2007.  Using Machine Learning to Annotate Data for NLP Tasks Semi-Automatically. (In Orasan, C. & Kuebler, S., eds. Proceedings of International Workshop on Computer-Aided Language Processing, Borovets, Bulgaria.)

 • VAN HUYSSTEEN, G.B. & PUTTKAMMER, M.J.  2007.  Accelerating the Annotation of Lexical Data for Less-Resourced Languages.  Presentation delivered at the 8th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2007), Antwerp.

 • VAN HUYSSTEEN, G.B. & WISSING, D.P.  2007.  Datagebaseerde Aspekte van Afrikaanse Reduplikasies.  Southern African Linguistics and Applied Language Studies, 25(3): 419-439.

 • COETZEE, A.W. & WISSING, D.P.  2007.  Global and local durational properties in three varieties of South African English.  Linguistic Review, 24:263-289.

 • WISSING, D.P.  2007  Gevorderde akoestiese korrelante van Afrikaanse klemtoon.  Southern African Linguistics and Applied Language Studies, 25.

 • WISSING, D.P.  2007.  Basiese akoestiese korrelante  van klemtoon in Afrikaans.  Southern African Linguistics and applied Language Studies, 25:441-458.

 • MUNRO, M & WISSING, D.P. 2007.  Testing the use of Lessac's Tonal NRG as a voice building tool for female students at a South African University. Voice and Speech Review.

 

 

KONGRESREFERATE

2018

 • PUTTKAMMER, M., EISELEN, R., HOCKING, J. AND KOEN, F. 2018. NLP Web Services for Resource-Scarce Languages. Proceedings of the 56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2018), System Demonstrations.
 • COETZEE, A.W., BEDDOR, P.S., BEKKER, I., STYLER, W., WISSING, D.P. 2018. Anticipatory nasalization in two varieties of Afrikaans. Fifth Ghent Colloquium on Afrikaans.
 • COETZEE, A.W., GARCIA-AMAYA, L., HENRIKSEN, WISSING, D.P. 2018. Aspects of the phonetics and phonology of Patagonian Afrikaans. Fifth Ghent Colloquium on Afrikaans.
 • BAUMANN, A., WISSING, D.P. 2018. Towards a standardized measurement of linguistic stability. International Congress of Linguistics.
 • VAN HUYSSTEEN, G.B. 2018. When a word is hated (for the wrong reasons) 5de Gentse colloquium over het Afrikaans" in Gent.

2017

 • VAN HUYSSTEEN, G.B. & Luther, J. 2017. Elektroniese woordeboeke en die Afrikaanse gemeenskap [Electronic dictionaries and the Afrikaans community], Gents colloquium over het Afrikaans [Ghent colloquium on Afrikaans], University of Ghent, Ghent, Belgium.
 • VAN HUYSSTEEN, G.B. 2017. Constructionist perspectives on two competing associative plural constructions, 11th International Mediterranean Morphology Meeting, Nicosia, Cyprus.

2016

 • EISELEN, R. 2016. South African Language Resources: Phrase Chunking. Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2016, Portorož, Slovenia. pp. 689-693
 • EISELEN, R. 2016. Government Domain Named Entity Recognition for South African Languages. Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2016, Portorož, Slovenia. pp. 3344-3348.
 • PUTTKAMMER, M.J. & HOCKING, J. 2016. Optical character recognition for South African Languages. PRASA 2016.
 • PUTTKAMMER, M.J. & VAN HUYSSTEEN, G.B. 2016. The effect of respondents' skill levels in collaborative data annotation.  "Under-resourced Languages, Collaborative Approaches and Linked Open Data: Resources, Methods and Applications". Springer. Language Resources and Evaluation Journal Special Issue.
 • VAN HUYSSTEEN, G.B., AUGUSTTINUS, L., VAN EYNDE, F., VAN NIEKERK, D., SCHUURMAN, I. & VANDEGHINSTE, V. 2016. AfriBooms: An Online Treebank for Afrikaans. LREC 2016.

2015

 • COETZEE, A.W., LORENZO., G.A., HENRIKSEN, A. & WISSING. D.P. 2015. Bilingual speech rhythm: Spanish-Afrikaans in Patagonia. In The Scottish Consortium for ICPhS 2015, eds. Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences. London: International Phonetic Association: London.

 • FOURIE. W. 2015. HLT and the changing face of translation - a CTexT perspective. Boers, M. ed. Proceedings of the South African Translators' Institute's Second Triennial Conference. Johannesburg: SATI. p. 18-20). ISBN: 978-0-620-68208-4

2014

 • EISELEN, E.R. & PUTTKAMMER, M.P.  2014.  Developing text resources for South African languages. Presented at the 2014 Language Resource and Evaluation Conference,  Reykjavick.

 • EISELEN, E.R.  2014.  Phrase Chunking for South African Languages: an Investigation for Sesotho sa Leboa,
  Setswana, and Afrikaans.  In Proceedings of the 2014 PRASA, RobMech and AfLaT International Joint Symposium. ISBN: 978-0-620-62617-0. 27-28 November. Cape Town, South Africa. pp. 207-211.

 • FOURIE, W.  2014. Autshumato translation software.  Prolingua Annual General Meeting.  13 Aug 2014.

 • FOURIE, W., DU TOIT, J.V. & SNYMAN, D.P.  2014.  Comparing Support Vector Machine and Multinomial Naive Bayes for Named Entity Classification of South African Languages.  In Proceedings of the 2014 PRASA, RobMech and AfLaT International Joint Symposium. ISBN: 978-0-620-62617-0. 27-28 November. Cape Town, South Africa. pp. 183-189.

 • MCKELLAR, C.A.  2014.  An English to Xitsonga Statistical Machine Translation System for the Government Domain.  In Proceedings of the 2014 PRASA, RobMech and AfLaT International Joint Symposium. ISBN: 978-0-620-62617-0. 27-28 November. Cape Town, South Africa. pp. 229-233.

 • PUTTKAMMER, M.J. & FOURIE, W.  2014.  Resources and tools for linguistic/lexicographic research and development (RMA, CTexT).  Presented at: African Association for Lexicography annual conference 2014, Potchefstroom, South Africa.

 • VAN HUYSSTEEN, G.B. & VERHOEVEN, B.  2014.  A Taxonomy for Afrikaans and Dutch compounds.  In: Proceedings of the 25th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2014): The First Workshop on Computational Approaches to Compound Analysis (ComAComA). ISBN: 978-1-873769-43-0. 21-22 August. Dublin, Ireland. pp. 31-40.

 • VAN HUYSSTEEN, G.B., VERHOEVEN, B., VAN ZAANEN, M.M. & DAELEMANS, W.  2014.  Automatic compound processing: Compound splitting and semantic analysis for Afrikaans and Dutch.     In: Proceedings of the 25th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2014): The First Workshop on Computational Approaches to Compound Analysis (ComAComA). ISBN: 978-1-873769-43-0. 21-22 August. Dublin, Ireland. pp. 20-30.

 • VAN NIEKERK, D.R. & BARNARD, E.  2014.  A target approximation intonation model for Yorùbá TTS. In Proceedings of the 15th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech), Singapore, September 2014. 

 • VAN NIEKERK, D.R.  2014. Exploring unsupervised word segmentation for machine translation in the South African context.  In Proceedings of the 2014 PRASA, RobMech and AfLaT International Joint Symposium. ISBN: 978-0-620-62617-0. 27-28 November. Cape Town, South Africa. pp. 202-206.

 • VAN ZAANEN, M.M., VAN HUYSSTEEN, G.B., AUSSEMS, S., EMMERY, C. & EISELEN, E.R.  2014.  Development of Dutch and Afrikaans Language Resources for Compound Boundary Analysis. Presented at the 2014 Language Resource and Evaluation Conference,  Reykjavick.

2013

 • FOURIE, W.F.  2013.  Added value of multimedia in Termbases and Dictionaries.  African Association for Lexicography annual conference 2012.

 • VAN HUYSSTEEN, G.B., EISELEN, E.R. & BOTHA. Z.  2013. Automatic Compound Semantic Analysis using Wordnets. PRASA 2013, Johannesburg, South Africa.  

 • VAN HUYSSTEEN, G.B., SHARMA GROVER, A. & CALTEAUX, K.  2013.  Towards an information ecosystem for animal disease surveillance using voice services.  Proceedings of the 3rd Annual Symposium on Computing for Development (DEV 2013). 11-12 January. Bangalore, India. 

 • VAN HUYSSTEEN, G.B. & VERHOEVEN, B.  2013.  More Than Only Noun-Noun Compounds: Towards an Annotation Scheme for the Semantic Modelling of Other Noun Compound Types. Proceedings of the Ninth Joint ISO - ACL Workshop on Interoperable Semantic Annotation. 19-20 March. Potsdam, Germany. pp. 59-66.

 • VAN NIEKERK, D & BARNARD, E.  2013.  Generating fundamental frequency contours for speech synthesis in Yor`ub´a. In Proceedings of the 14th annual conference of the International Speech Communication Association, Lyon, France 25 - 29 Aug 2013.

2012

 • VAN HUYSSTEEN, G.B., SHARMA GROVER, A. & CALTEAUX, K.  2012.  Business drivers and design choices for multilingual IVRs: A government service delivery case study. In Proceedings of the 3rd International Workshop on Spoken Languages Technologies for Under-resourced Languages (SLTU). ISBN: 978-1-86822-615-3. 7-9 May 2012, Cape Town, South Africa. pp. 29-35.

 • VAN HUYSSTEEN, G.B., SHARMA GROVER, A., BARNARD, E. & CALTEAUX, K.  2012.  A voice service for user feedback on school meals. In Proceedings of the Second Annual Symposium on Computing for Development (ACM DEV 2012). ISBN: 978-1-4503-1262-2. 11-12 March. Atlanta, USA.

 • VAN HUYSSTEEN, G.B., SNYMAN, D. & DAELAMANS, W.  2012.  Cross-Lingual Genre Classification for Closely Related Languages.  In Proceedings of the Twenty-Third Annual Symposium of the Pattern Recognition Association of South Africa. ISBN: 978-0-620-54601-0. 29-30 November. Pretoria, South Africa. pp. 133-137.

 • VAN HUYSSTEEN, G.B., VERHOEVEN, B. & DAELAMANS, W.  2012.  Classification of Noun-Noun Compound Semantics in Dutch and Afrikaans.   In Proceedings of the Twenty-Third Annual Symposium of the Pattern Recognition Association of South Africa. ISBN: 978-0-620-54601-0. 29-30 November. Pretoria, South Africa. pp. 121-125. 

 • VAN HUYSSTEEN, G.B., SHARMA GROVER, A. & CALTEAUX.  2012.  Voice user interface design for emerging multilingual markets.  Language Science and Language Technology in Africa - A Festschrift fro Justus C Roux.

 • VAN HUYSSTEEN, G.B., SHARMA GROVER, A., NIEMAN, A. & ROUX, J.C.  2012.  Aspects of a legal framework for Language Resource Management.  Language Resources and Evaluation SpringerLink Vol 45, nr 3;271-288 DOI: 10.1007/s10579-011-9151-2.

2011

 • DAELEMANS, W., SNYMAN, D.P. & VAN HUYSSTEEN, G.B.  2011.  Automatic genre classification for resource scarce languages.  Presented at: The 22nd Annual International Symposium of the Pattern Recognition Association of South Africa 2011.

 • DE WET, F., DE WAAL, A., & VAN HUYSSTEEN, G.B.  2011.  Developing a broadband automatic speech recognition system for Afrikaans.  In proceedings of the 12th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2011).

 • GRIESEL, M. & FOURIE, W.  2011.  Mobile Short Message Filtering for the South African Context.  Presented at: The 22nd Annual International Symposium of the Pattern Recognition Association of South Africa 2011.

 • NDINGA-KOUMBA-BINZA, H.S. & ROUX, J.C.  2011. Perceived vowel duration in civili: minimal pairs and the effect of post vocalic voicing.  Poster presented at: The 17th International Congress of Phonetic Science (Hong Kong).

 • NDINGA-KOUMBA-BINZA, H.S. 2011. Interaction of variables in the civili vowel.  Presented at: The 17th International Congress of Phonetic Science (Hong Kong).

 • SHARMA GROVER, A., VAN HUYSSTEEN, G.B. & PRETORIUS, M.W.  2011.  A technology audit: Human language technologies (HLT) R&D in South Africa.  In proceedings of the Portland International Conference on Management of Engineering and Technology (PICMET 2011).

2010

 • OOSTHUIZEN, N., PUTTKAMMER, M.J. & SCHLEMMER, M.  2010  Improving Orthographic Transcriptions of Speech Corpora.  Presented at:  AfLaT 2010, Valletta, Malta.

 • GROENEWALD, H.J. & DU PLOOY, L.  2010.  Processing Parallel Text Corpora for Three South African Language Pairs in the Autshumato Project.  Presented at: AfLat 2010, Valletta, Malta.

 • GROVER, A.S., VAN HYSSTEEN, G.B. & PRETORIUS, M.W.  2010.  An HLT profile of the official South African languages.  Presented at: AfLat 2010, Valletta, Malta.

 

2009

 • GROENEWALD, H.J.  2009.  Using Technology Transfer to Advance Automatic Lemmatisation for Setswana. In Proceedings of the EACL 2009 Workshop on Language Technologies for African Languages - AfLaT 2009.

 • GROENEWALD, H.J. & FOURIE, W.  2009.  Introducing the Autshumato Integrated Translation Environment.  In the proceedings of the 13th Annual Conference of the European Association for Machine Translation (EAMT) 2009. Barcelona, Spain.

 • JANKE, U.  2009.  Autshumato project.  African Academy of Languages (ACALAN).  Johannesburg.

 • ROUX, J.C. 2009.  An African perspective on language resources and technologies.  FlaReNet Launching Event: European Language Resources and Technology Forum.  Wenen.

 • ROUX, J.C. 2009.  Developing mobile literacy training and language learning systems in an African context.  Cyber Network for Learning Languages:  UNESCO International Expert Group Meeting.  Beijing.

 • ROUX, J.C. 2009.  Implementing high level Xhosa text-to-speech synthesis on mobile learning systems.  6th International Conference on  African Linguistics (WOCAL 6).  Keulen, Germany.

 • ROUX, J.C. 2009.  UNESCO: Cyber Network for Language Teaching.  African Academy of Languages (ACALAN). Johannesburg.

 • DAELEMANS, W., GROENEWALD, H.J. & VAN HUYSSTEEN, G.B.  2009.  Prototype-based Active Learning for Lemmatization.  RANLP 2009. Borovets, Bulgaria.

 • VAN HUYSSTEEN, G.B. & PILON, S. 2009. Rule-based Conversion of closely-related Languages: A Dutch-to-Afrikaans Converter. In: Proceedings of the 2009 Conference of the Pattern Recognition Association of South Africa. 30 November – 1 December. Stellenbosch: University of Stellenbosch.

 • WISSING, D.P.  2009.  Aspect of tone in Southern Sotho.  Presented at Research Group: Phonetics and Phonology, Department of Linguistics, Ann Arbor, USA.

 

2008

 • OOSTHUIZEN, N., VAN ROOYEN, M. & VAN ZYL, C.  2008.  The Systematic Collection of Speech Corpora for all Eleven Official Languages.  Presentation delivered at the International Workshop on Spoken Languages Technologies for Under-resourced Languages (SLTU), Hanoi, Vietnam.

 • PIENAAR, J.A. & TYERS, F.  2008.  Extracting bilingual word pairs from Wikipedia.  Presentation delivered at the 6th Language Resources and Evaluation Conference 2008 (LREC), Marrakech, Morocco.

 • GOENEWALD, H.J. & VAN ROOYEN, M. 2008. Automatic Homophone Disambiguation for Afrikaans. Presented at: PRASA 2008, Cape Town, South Africa.

 • MCKELLAR, C.A. 2008. A Readability Formula for Afrikaans. Presented as poster at: PRASA 2008, Cape Town, South Africa.

 

2007

 • GROENEWALD, H.J., VAN HUYSSTEEN, G.B. & PUTTKAMMER, M.J.  2007.  Evaluating Wrapped Progressive Sampling for Automatic Algorithmic Parameter Optimisation.  Presentation delivered at the Recent Advances in Natural Language Processing (RANLP) 2007, Borovets, Bulgaria.

 • GROENEWALD, H.J., VAN HUYSSTEEN, G.B. & PUTTKAMMER, M.J.  2007.  Automatic Parameter Selection for Effective Afrikaans Lemmatisation. Presentation delivered at the Recent Advances in Natural Language Processing (RANLP) 2007, Borovets, Bulgaria.

 • VAN HUYSSTEEN, G.B., PUTTKAMMER, M.J., PILON, S., & GROENEWALD, H.J.  2007.  Using Machine Learning to Annotate Data for NLP Tasks Semi-Automatically.  Presentation delivered at the International Workshop on Computer-Aided Language Processing, Borovets, Bulgaria.

 • VAN HUYSSTEEN, G.B. & GROENEWALD, H.  2007.  Heroorweging van Fleksie in Afrikaans.  Voordrag gelewer by LVSA/SAALA/SAVTO 2007, Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus, Potchefstroom, Suid-Afrika.

 • VAN HUYSSTEEN, G.B. & GROENEWALD, H.  2007.  Requirements for Machine-Aided translation Tools.  Presentation delivered at LVSA/SAALA/SAVTO 2007, North-West University, Potchefstroom campus, Potchefstroom, South Africa.

 • VAN HUYSSTEEN, G.B. & GROENEWALD, H.  2007.  Feature Selection and Parameter Optimisation for Effective Afrikaans Lemmatisation.  Presentation delivered at the International 17th Meeting of Computational Linguistics in the Netherlands (CLIN) 2007, University of Leuven, Leuven.

 • PILON, S.  2007.  ʼn Fleksievormgenereerder.  Voordrag gelewer by LVSA/SAALA/SAVTO 2007, Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus, Potchefstroom, Suid-Afrika.

 • PILON, S. & PIENAAR, J.A.  2007.  MT for English-isiZulu/Afrikaans.  Presentation delivered at LVSA/SAALA/SAVTO 2007, North-West University, Potchefstroom campus, Potchefstroom, South Africa.

 • VAN HUYSSTEEN, G.B. & PUTTKAMMER, M.J.  2007.  Accelerating the Annotation of Lexical Data for Less-Resourced Languages.  Presentation delivered at the 8th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2007), Antwerp.

 • VAN HUYSSTEEN, G.B. & PUTTKAMMER, M.J.  2007.  Lexicon Creation and Management: TurboAnnotate.  Presentation delivered at LVSA/SAALA/SAVTO 2007, North-West University, Potchefstroom campus, Potchefstroom, South Africa.

 • VAN HUYSSTEEN, G.B., PUTTKAMMER, M.J. & SCHLEMMER, M.  2007.  Developing Web-Based Word-Translators.  Presentation delivered at LVSA/SAALA/SAVTO 2007, North-West University, Potchefstroom campus, Potchefstroom, South Africa.

 • WISSING, D.P.  2007.  Nadruk in Afrikaans: akoestiese kenmerke en metodologiese oorwegings by die vasstellings daarvan.  Voordrag gelewer by LVSA/SAALA/SAVTO 2007, Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus, Potchefstroom, Suid-Afrika.

 • WISSING, D.P.  2007.  More on acoustic correlates of stress.  Presentation delivered at the 8th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2007), Antwerp.