Kwalifikasies

Nagraadse studies

Magister Artium in Bedryfsosiologie (MA)

Skool vir Sosiale Wetenskappe

Programleier: Prof Johan Zaaiman (Potchefstroom) 

Bedryfsosiologie is ’n vak met baie toepassings. Dit is waardevol in ’n wye gebied van werksopsette. Watter loopbaan jy ook al uiteindelik kies, die vaardighede wat jy met ’n meestersgraad in Bedryfsosiologie gaan verwerf, sal in talle werksopsette van waarde wees. ’n Meestersgraad in Bedryfsosiologie sal jou aan gevorderde navorsingsmetodologie en skryfvaardighede blootstel.

Toelatingsvereiste: ’n Honneursgraad in Sosiologie of ’n gelykwaardige kwalifikasie wat met ’n gemiddelde punt van 65% verwerf is.

Uitkoms: Die student moet in staat wees om gevorderde navorsing oor bedrywe in die samelewing te onderneem en op ’n wetenskaplike wyse daaroor verslag te doen.

Metode van aflewering: Voltyds en deeltyds.

Assesseringsmetode: Verhandeling – 100%.

Magister Artium in Geskiedenis (MA)

Skool vir Sosiale Wetenskappe

Programleier: Dr Claudia Gouws (Vanderbijlpark and Potchefstroom) 

Geskiedenis aan die Noordwes-Universiteit verskaf geleenthede tot meestersgraad- en PhD-studie oor ’n verskeidenheid onderwerpe. Geskiedkundiges in die vakgroep Geskiedenis is kundiges op onder andere die gebied van ekonomiese geskiedenis, streeks- en plaaslike geskiedenis, sosiale geskiedenis, wêreldgeskiedenis van Britse imperialisme, gendergeskiedenis, en omgewingsgeskiedenis. Die departement is op al drie kampusse van die Universiteit (Mahikeng, Vanderbijlpark en Potchefstroom) geleë, in ’n streek van Suid-Afrika wat dikwels as ’n smeltkroes vir ’n stryd tussen landbouers van die verlede en die hede, en oor grond en mynbou beskou word. Ons verwelkom ’n verskeidenheid onderwerpe wat help om die oorsprong en erfenis van kolonialisme, segregasie en apartheid, en post-1994- veelrassige demokrasie in Suid-Afrika te verduidelik, wat fokus op breër geskiedenisse van die Afrika-kontinent, en wat by wêreldwye kontekste met geskiedkundige wortels in ons moderne wêreld betrokke raak.

Toelatingsvereiste: ’n Honneursgraad in Geskiedenis, Kultuurgeskiedenis, Erfenis- en Kultuurtoerismebestuur, of ’n gelykwaardige kwalifikasie in ’n verwante vakgebied wat met ’n gemiddelde punt van 65% verwerf is.

Toepassing: Die kandidaat wat belangstel om vir hierdie program aansoek te doen, moet ’n kort verklaring van voorneme van een of twee bladsye skryf oor die onderwerp wat hulle wil navors en dit saam met die aansoek indien.

Uitkoms: Die student moet in staat wees om gevorderde navorsing te doen oor aspekte wat met geskiedenis verband hou en op ’n wetenskaplike wyse daaroor verslag kan doen.

Metode van aflewering: Voltyds en deeltyds.

Assesseringsmetode: Verhandeling – 100%.

Magister Artium in Kommunikasie (MA)

Skool vir Kommunikasie

Programleier: Dr Tsietsi Mmutle (Mahikeng) en Prof Lynnette Fourie (Potchefstroom) 

Nagraadse studies in Kommunikasie verleen aan studente die unieke geleentheid om kommunikasieverskynsels vanuit verskillende subdissiplinebeskouings te bestudeer. Ons fokus is op kommunikasie in verskillende, veranderende kontekste. Hoewel ons breedweg onderskei tussen studie in Joernalistiek en Mediastudie, Korporatiewe Kommunikasie en Ontwikkelingskommunikasie, kan spesifieke navorsingsonderwerpe met meer as een studiegebied verband hou.

 Studieleiding fokus tans op die volgende temas: 

 • Handelsmerkgewing en reputasiebestuur (Korporatiewe Kommunikasie)
 • Gemeenskapsmedia (Joernalistiek, Ontwikkelingskommunikasie)
 • Kommunikasie vir korporatiewe Sosiale verantwoordelikheid (Korporatiewe Kommunikasie, Ontwikkelingskommunikasie)
 • Verkiesingskommunikasie (Ontwikkelingskommunikasie, Mediastudie)
 • Bemarkingsbestuur en bemarkingskommunikasie (Korporatiewe Kommunikasie)
 • Mediabestuur (Joernalistiek en Mediastudie, Korporatiewe Kommunikasie)
 • Die aard van kommunikasie in ontwikkelingskontekste (Ontwikkelingskommunikasie)
 • Die aard van kommunikasie in interne en eksterne korporatiewe omgewings (Korporatiewe Kommunikasie)
 • Nuusgehalte (vals inligting, nuusgeletterdheid en etiek) (Joernalistiek en Mediastudie)
 • Nuusskepping (nuusproduksie, nuusverspreiding) (Joernalistiek en Mediastudie)
 • Verhoudingsbestuur (Korporatiewe Kommunikasie)
 • Sosiale media (Joernalistiek en Mediastudie, Korporatiewe Kommunikasie, Ontwikkelingskommunikasie)
 • Onderrig en leer (Joernalistiek en Mediastudie)

Toelatingsvereiste: ’n Vierjaar- Baccalaureus in Kommunikasie-kwalifikasie waarvoor die kernmodules op vierdejaarsvlak met ’n gemiddelde van 65% geslaag is, of ’n honneursgraad in Kommunikasie wat met ’n gemiddelde van 65% verwerf is, of ’n gelykwaardige kwalifikasie wat met ’n gemiddelde van 65% verwerf is.

Aansoek: Vir inligting oor die aansoekproses: https://humanities.nwu.ac.za/communication/postgraduate-studies

Uitkoms: Die student moet in staat wees om onafhanklike navorsing oor ’n bepaalde kommunikasieprobleem te doen deur toepaslike wetenskaplike metodes te gebruik en dit in ’n skriftelike verslag te dokumenteer.

Metode van aflewering: Voltyds en deeltyds.

Assesseringsmetode: Verhandeling – 100%.

Magister Artium in Openbare Bestuur

Skool vir Sosiale Wetenskappe

Programleier: Prof Luni Vermeulen (Potchefstroom)

Die Skool vir Owerheidstudies bied aan jou ’n verskeidenheid spesialiste as studieleiers in die verskillende subdissiplines van Publieke Administrasie. Hierdie subdissiplines sluit in Wetenskap, Filosofie en Teorie van Publieke Administrasie; Staatskapasiteit en Hervorming; Openbare Leierskap; Openbare Sektor-etiek, Gedrags- Publieke Administrasie; Organisasieteorie en ‑studie; Openbare Bestuur; Plaaslike Regering; Vergelykende en Internasionale Publieke Administrasie; Openbare Finansiële Bestuur; Openbare Mensehulpbronbestuur; en Openbare Innovasie en Transformasie.

Toelatingsvereiste: ’n Honneursgraad in Ontwikkeling en Bestuur of ’n gelykwaardige kwalifikasie in ’n verwante vakgebied wat met ’n gemiddelde punt van 65% verwerf is.

Uitkoms: Die student moet in staat wees om gevorderde navorsing oor openbare-administrasieverskynsels te onderneem en op ’n wetenskaplike wyse daaroor verslag te doen.

Metode van aflewering: Voltyds en deeltyds.

Assesseringsmetode: Verhandeling – 100%.

Magister Artium in Politieke Studie (MA)

Skool vir Regeringstudies

Programleier: Dr Pieter Heydenrych (Potchefstroom) and Mr Sysman Motloung (Vanderbijlpark) 

Die Politieke Wetenskap-vakgroep is ’n geskikte ruimte vir ’n selfgedrewe navorser wat gretig is om die akademiese wêreld te betree of om nuwe en stimulerende idees in politieke wetenskap te ontwikkel. Die student sal baat vind deur ’n bydrae te maak deur betrokke vakkundigheid oor sake waarin hulle self belangstel, insluitend om betrokke te wees by studieleiers wat tot die studente se sukses verbind is. Die vakgroep verskaf geleenthede vir internasionale betrokkenheid en uitruilprogramme.

’n Student wat ook graag aksienavorsing met ’n relevante impak op die gemeenskap en op deurleefde ervarings van mense wil uitvoer, behoort dit te geniet om by die NWU te studeer.

Toelatingsvereiste: ’n Honneursgraad in Politieke Studie of ’n gelykwaardige kwalifikasie in ’n verwante vakgebied wat met ’n gemiddelde punt van 65% verwerf is.

Aansoek: Voornemende studente moet ’n navorsingsvoorstel (10 bladsye lank) voorberei en dit saam met die aansoek indien, en met die vakgroep skakel om advies oor die beskikbaarheid van ’n studieleier te kry.

Uitkoms: Die student moet in staat wees om gevorderde navorsing oor politieke verskynsels te onderneem en op ’n wetenskaplike wyse daaroor verslag te doen.

Metode van aflewering: Voltyds en deeltyds.

Assesseringsmetode: Verhandeling – 100%.

Magister Artium in Sosiologie (MA)

Skool vir Sosiale Wetenskappe

Programleier: Prof Johan Zaaiman (Potchefstroom) 

Sosiologie is ’n veelsydige vak en het baie toepassings. Dit is waardevol in ’n wye gebied van werksopsette. Watter loopbaan jy ook al uiteindelik kies, die vaardighede wat jy met ’n meestersgraad in Sosiologie gaan verwerf, sal in talle werksopsette van waarde wees. ’n Meestersgraad in Sosiologie sal jou aan gevorderde navorsingsmetodologie en skryfvaardighede blootstel.

Toelatingsvereiste: ’n Honneursgraad in Sosiologie of ’n gelykwaardige kwalifikasie in ’n verwante vakgebied wat met ’n gemiddelde punt van 65% verwerf is.

Uitkoms: Die student moet in staat wees om gevorderde navorsing oor Sosiale verskynsels te onderneem en op ’n wetenskaplike wyse daaroor verslag te doen.

Metode van aflewering: Voltyds en deeltyds.

Assesseringsmetode: Verhandeling – 100%.

Magister Artium in Sosiale Antropologie (MA)

Skool vir Sosiale Wetenskappe

Programleier: Dr Jess Auerbach 

Die Antropologie-vakgroep by die NWU bied ’n unieke ruimte vir honneursgraad- en meestersgraadstudies in Antropologie. Die navorsingsfokus van die fakulteit sluit die antropologie van opvoedkunde-, wetenskap- en tegnologiestudies, omgewings en gemeenskappe, Portugeessprekende en Oseaniese Afrika en kritiese witheidstudies in. Ons programme berei studente vir loopbane in die akademie, die regering, die NRO-sektor, konsultasie, onderwys, en nog meer voor.  Hulle rus studente toe om responsief te wees teenoor 21ste-eeuse behoeftes en realiteite, en om met vaardigheid en sensitiwiteit tot die openbare debat by te dra.

Toelatingsvereiste: ’n Honneursgraad in Sosiale Antropologie of ’n gelykwaardige kwalifikasie in ’n verwante vakgebied wat met ’n gemiddelde punt van 65% verwerf is.

Uitkoms: Die student moet in staat wees om gevorderde navorsing oor sosiale antropologie te onderneem en op ’n wetenskaplike wyse daaroor verslag te doen.

Metode van aflewering: Voltyds en deeltyds.

Assesseringsmetode: Verhandeling – 100%.

Meestersgraad in Ontwikkeling en Bestuur (MDM)

Skool vir Regeringstudies

Die MDM bestaan uit die volgende vier kurrikulums waaruit voornemende studente kan kies:

 1. Regeerkunde en Politieke Transformasie (programleier: Prof Luni Vermuelen)
 2. Sekuriteitstudies en Bestuur (programleier: Dr Barend Prinsloo) (Hierdie program word nie vir 2021 aangebied nie).

Dit is ’n gestruktureerde meestersgraad oor twee jaar wat uit ses modules en ’n skripsie bestaan .

Studente dien in die eerste jaar ses werkstukke in (vyf werkopdragte en een navorsingsvoorstel) en skryf ses eksamens.

Wanneer die navorsingsmetodologie-eksamen geslaag is, kan studente toegelaat word om in die tweede jaar van studie met die skripsie voort te gaan.

Meestersgraad in Publieke Administrasie (MPA)

Skool vir Regeringstudies

Programleier: Prof Luni Vermeulen (Potchefstroom)

Toelatingsvereiste: ’n Gemiddelde punt van ten minste 65% in ’n honneursgraad in Publieke Administrasie, Bestuur of Regeerkunde, of ’n honneursgraad in ’n verwante vakgebied, of ’n gemiddelde van ten minste 65% in ’n nagraadse diploma in Publieke Administrasie, Administrasie of Regeerkunde, of ’n verwante vakgebied.

Uitkomste van die program

Om studente toe te rus met gevorderde kennis en vaardighede wat hulle in staat sal stel om selfgedrewe en geïntegreerde denkers te wees wat die literatuur wat met die gebied van openbare administrasie te doen het, krities kan evalueer en wat tot hulle professionele groei kan bydra. Die doel van die program is voorts om navorsers te ontwikkel om kennisproduksie en plaaslike leierskap in vakkundige aktiwiteit te bevorder.

Metode van aflewering: Deeltyds.

Assesseringsmetode: Formatiewe en summatiewe navorsingsopdragte.

Struktuur van die program: Studente wat vir die program ingeskryf is, moet ’n skripsie voltooi. Benewens die skripsie, sluit die program die volgende verpligte modules in wat gedurende die eerste semester aangebied word:

 • MPAD 811     Publieke Administrasie Teorie
 • MPAD 812     Navorsingsmetodologie
 • MPAD 813     Gevorderde Openbare Beleidstudie

Studente moet gedurende die tweede semester tussen twee (2) keusemodules uit die volgende opsies kies:

 • MPAD 821     Gevorderde Organisasiestudie
 • MPAD 822     Gevorderde Openbare Mensehulpbronbestuur
 • MPAD 823     Gevorderde Openbare Finansiële Bestuur
 • MPAD 824     Plaaslike Regering
 • MPAD 825     Vergelykende Publieke Administrasie

Let daarop dat hierdie program nie aangebied word vir die akademiese jaar 2021 nie.

Magister Philosophiae in Filosofie (MPhil) 

Skool vir Filosofie    

Programleier: Dr Jean du Toit 

’n Nagraadse graad in Filosofie is uniek omdat dit aan studente die gereedskap verskaf om ’n hoër vlak van kritiese en kreatiewe denke en argumentering in filosofiese idees en denke te bestudeer. Die doel van die graad is dus om metateoretiese funksionering te ontwikkel deur studente te lei ten opsigte van die breë dissiplines van filosofie en etiek (uit Afrika sowel as Westers) sodat hulle intellektuele horisonne uitgebrei en filosofiese vrae ondersoek kan word. Die kennis en vaardighede wat in hierdie graad ontwikkel word, sal bydra tot deelnemers se filosofiese bekwaamheid en die vermoë om by werklike probleme betrokke te wees.

Toelatingsvereiste: ’n Honneursgraad in Filosofie of ’n gelykwaardige kwalifikasie.

Aansoekproses: Aansoeke word formeel via die NWU Hoër Grade Toelatingsdepartement gemaak, maar vooraansoek-kontak kan via e-pos aan Me Mia Crous of Prof AH Verhoef gemaak word. Keuring vir die meestersgraad word op die suksesvolle voltooiing van ’n honneursgraad in Filosofie gegrond.

Uitkoms: Die student moet in staat wees om gevorderde navorsing oor filosofiese verskynsels te doen en daaroor te rapporteer.

Metode van aflewering: Voltyds en deeltyds.

Assesseringsmetode: Verhandeling – 100%.

Doktorsgrade

PhD in Sosiale Wetenskappe met Bedryfsosiologie

Skool vir Sosiale Wetenskappe

Programleier: Prof Johan Zaaiman (Potchefstroom)

Bedryfsosiologie is ’n vak wat baie toepassings het. Dit is waardevol in ’n wye gebied van werksopsette. Watter loopbaan jy ook al uiteindelik kies, die vaardighede wat jy met ’n doktorsgraad in Bedryfsosiologie gaan verwerf, sal in talle werksopsette van waarde wees. ’n Doktorsgraad in Bedryfsosiologie sal jou aan gevorderde navorsingsmetodologie en skryfvaardighede blootstel.

Kandidate wat ’n PhD volg, moet gehaltenavorsing uitvoer en die proefskrif moet ’n bydrae tot die gebied van bedryfsosiologie lewer. Dit kan bydra tot loopbane in ’n verskeidenheid organisasies waar hierdie gevorderde vaardighede gewaardeer word.

Toelatingsvereiste: Benewens die vereistes wat in Algemene Reël A.5.2 van die Universiteit uiteengesit word, moes die kandidaat ’n meestersgraad in Bedryfsosiologie of ’n gelykwaardige kwalifikasie in ’n verwante vakgebied met ’n gemiddelde punt van 65% verwerf het.

Uitkoms: Die kandidaat moet in staat wees om gevorderde navorsing in die nywerheidsektor te onderneem en op ’n wetenskaplike wyse daaroor verslag te doen.

Metode van aflewering: Voltyds en deeltyds.

Assesseringsmetode: Proefskrif – 100%.

PhD in Sosiale Wetenskappe met Geskiedenis

Skool vir Sosiale Wetenskappe

Programleier: Dr Claudia Gouws (Potchefstroom en Vanderbijlpark) 

Geskiedenis aan die Noordwes-Universiteit verskaf geleenthede tot meestersgraad- en PhD-studie oor ’n verskeidenheid onderwerpe. Geskiedkundiges in die vakgroep Geskiedenis is kundiges op onder andere die gebied van ekonomiese geskiedenis, streeks- en plaaslike geskiedenis, sosiale geskiedenis, wêreldgeskiedenis van Britse imperialisme, gendergeskiedenis, en omgewingsgeskiedenis. Die departement is op al drie kampusse van die Universiteit (Mahikeng, Vanderbijlpark en Potchefstroom) geleë, in ’n streek van Suid-Afrika wat dikwels as ’n smeltkroes vir ’n stryd tussen landbouers van die verlede en die hede, en oor grond en mynbou beskou word. Ons verwelkom ’n verskeidenheid onderwerpe wat help om die oorsprong en erfenis van kolonialisme, segregasie en apartheid, en post-1994- veelrassige demokrasie in Suid-Afrika te verduidelik, wat fokus op breër geskiedenisse van die Afrika-kontinent, en wat by wêreldwye kontekste met geskiedkundige wortels in ons moderne wêreld betrokke raak.

Toelatingsvereiste: Benewens die vereistes wat in Algemene Reël A.5.2 van die Universiteit uiteengesit word, moes die kandidaat ’n meestersgraad in Geskiedenis of ’n gelykwaardige kwalifikasie in ’n verwante vakgebied met ’n gemiddelde punt van 65% verwerf het.

Aansoekproses: Die kandidaat wat belangstel om vir hierdie program aansoek te doen, moet ’n kort verklaring van voorneme van een of twee bladsye skryf oor die onderwerp wat hulle wil navors en dit saam met die aansoek indien.

Uitkoms: Die kandidaat moet in staat wees om gevorderde navorsing te onderneem en op ’n wetenskaplike wyse daaroor verslag te doen.

Metode van aflewering: Voltyds en deeltyds.

Assesseringsmetode: Proefskrif – 100%.

PhD in Sosiale Wetenskappe met Openbare Bestuur en Regering

Skool vir Regeringstudies

Programleier: Prof Luni Vermeulen (Potchefstroom) 

Die Skool vir Owerheidstudies bied aan jou ’n verskeidenheid spesialiste as studieleiers in die verskillende subdissiplines van Publieke Administrasie. Dit sluit in: Wetenskap, Filosofie en Teorie van Publieke Administrasie; Staatskapasiteit en Hervorming; Openbare Leierskap; Openbare Sektor-etiek, Publieke Administrasie-gedrag; Organisasieteorie en -studies; Openbare Bestuur; Plaaslike Regering; Vergelykende en Internasionale Publieke Administrasie; Openbare Finansiële Bestuur; Openbare Mensehulpbronbestuur; en Openbare Innovasie en Transformasie.

Toelatingsvereiste: Benewens die vereistes wat in Algemene Reël A.5.2 van die Universiteit uiteengesit word, moes die kandidaat ’n meestersgraad in Openbare Bestuur en Regering of ’n meestersgraad in Publieke Administrasie of ’n gelykwaardige kwalifikasie in ’n verwante vakgebied met ’n gemiddelde punt van 65% verwerf het.

Uitkoms: Die kandidaat moet in staat wees om gevorderde navorsingsprojekte te onderneem en op ’n wetenskaplike wyse daaroor verslag te doen. 

Metode van aflewering: Voltyds en deeltyds.

Assesseringsmetode: Proefskrif – 100%.

PhD in Sosiale Wetenskappe met Politieke Studie

Skool vir Regeringstudies

Programleier: Dr Pieter Heydenrych (Potchefstroom) en Mnr Sysman Motloung (Vanderbijlpark) 

Die vakgroep is ’n geskikte ruimte vir ’n selfgedrewe navorser wat gretig is om die akademiese wêreld te betree of nuwe en stimulerende idees in politieke wetenskap te ontwikkel. Die student sal baat vind deur ’n bydrae te maak deur middel van betrokke vakkundigheid oor sake waarin hulle self belangstel, insluitend om betrokke te wees by studieleiers wat tot die studente se sukses verbind is. Die vakgroep verskaf geleenthede vir internasionale betrokkenheid en uitruilprogramme.

’n Student wat ook graag aksienavorsing met ’n relevante impak op die gemeenskap en op deurleefde ervarings van mense wil uitvoer, behoort dit te geniet om by die NWU te studeer.

Toelatingsvereiste: Benewens die vereistes wat in Algemene Reël A.5.2 van die Universiteit uiteengesit word, moes die kandidaat ’n meestersgraad in Politieke Studie of ’n gelykwaardige kwalifikasie in ’n verwante vakgebied met ’n gemiddelde punt van 65% verwerf het.

Aansoekproses: Voornemende studente moet ’n navorsingsvoorstel (10 bladsye lank) voorberei en dit saam met die aansoek indien, en met die vakgroep skakel om advies oor die beskikbaarheid van ’n studieleier vir hulle PhD te kry.

Uitkoms: Die kandidaat moet in staat wees om gevorderde navorsingsprojekte te onderneem en op ’n wetenskaplike wyse daaroor verslag te doen. 

Metode van aflewering: Voltyds en deeltyds.

Assesseringsmetode: Proefskrif – 100%.

PhD in Sosiale Wetenskappe met Sosiologie

Skool vir Sosiale Wetenskappe

Programleier: Prof Johan Zaaiman (Potchefstroom) 

Sosiologie is ’n veelsydige vak en het baie toepassings. Dit is waardevol in ’n wye gebied van werksopsette. Watter loopbaan jy ook al uiteindelik kies, die vaardighede wat jy met ’n doktorsgraad in Sosiologie gaan verwerf, sal in talle werksopsette van waarde wees. Kandidate wat ’n PhD volg, moet gehaltenavorsing uitvoer en die proefskrif moet ’n bydrae tot die gebied van sosiologie lewer. Dit kan bydra tot loopbane in ’n verskeidenheid organisasies waar hierdie gevorderde vaardighede gewaardeer word.

Toelatingsvereiste: Benewens die vereistes wat in Algemene Reël A.5.2 van die Universiteit uiteengesit word, moes die kandidaat ’n meestersgraad in Sosiologie of ’n gelykwaardige kwalifikasie in ’n verwante vakgebied met ’n gemiddelde punt van 65% verwerf het.

Uitkoms: Die kandidaat moet in staat wees om gevorderde wetenskaplike navorsing uit te voer en ’n professionele en wetenskaplike verslag oor hulle navorsing te lewer. 

Metode van aflewering: Voltyds en deeltyds.

Assesseringsmetode: Proefskrif – 100%.

PhD in sosiale wetenskappe - korporatiewe sosiale verantwoordelikheid

Skool vir Sosiale Wetenskappe

Admission requirement: Apart from the requirements stipulated in General Rule A.5.2, a candidate must have a Master’s degree in Development and Management (curriculum  L883P)  or an equivalent qualification in a related discipline, obtained with an average mark of 65%.

Outcome: The candidate should be able to undertake advanced research projects and to report on them in a scientific manner. 

Method of delivery: Full-time and part-time.

Assessment method: Thesis - 100%.

Please refer to the Postgraduate Brochure for more detailed information.

PhD in Sosiale Wetenskappe met Regeerkunde en Politieke Transformasie

Skool vir Regeringstudies

Programleier: Prof Luni Vermeulen (Potchefstroom)

Toelatingsvereiste: Benewens die vereistes wat in Algemene Reël A.5.2 van die Universiteit uiteengesit word, moes die kandidaat ’n meestersgraad in Ontwikkeling en Bestuur (kurrikulum L885P) of ’n gelykwaardige kwalifikasie in ’n verwante vakgebied met ’n gemiddelde punt van 65% verwerf het.

Uitkoms: Die kandidaat moet in staat wees om gevorderde navorsingsprojekte te onderneem en op ’n wetenskaplike wyse daaroor verslag te doen. 

Metode van aflewering: Voltyds en deeltyds.

Assesseringsmetode: Proefskrif – 100%.

PhD in Sosiale Wetenskappe met Sekuriteitstudie en Bestuur

Skool vir Regeringstudies

Programleier: Dr Barend Prinsloo

Toelatingsvereiste: Benewens die vereistes wat in Algemene Reël A.5.2 van die Universiteit uiteengesit word, moes die kandidaat ’n meestersgraad in Ontwikkeling en Bestuur (kurrikulum L886P) of ’n gelykwaardige kwalifikasie in ’n verwante vakgebied met ’n gemiddelde punt van 65% verwerf het.

Uitkoms: Die kandidaat moet in staat wees om gevorderde navorsingsprojekte te onderneem en op ’n wetenskaplike wyse daaroor verslag te doen.

Metode van aflewering: Voltyds en deeltyds.

Assesseringsmetode: Proefskrif – 100%.

PhD in Sosiale Wetenskappe met Sosiale Transformasie en Bestuur

Skool vir Sosiale Wetenskappe

Programleier: Prof Johan Zaaiman (Potchefstroom) 

Kandidate wat ’n PhD volg, moet gehaltenavorsing uitvoer en die proefskrif moet ’n bydrae tot die gebied van Sosiale transformasie en bestuur lewer. Dit kan bydra tot loopbane in ’n verskeidenheid organisasies waar hierdie gevorderde vaardighede gewaardeer word.

Toelatingsvereiste: Benewens die vereistes wat in Algemene Reël A.5.2 van die Universiteit uiteengesit word, moes die kandidaat ’n meestersgraad in Ontwikkeling en Bestuur (kurrikulum L887P) of ’n gelykwaardige kwalifikasie in ’n verwante vakgebied met ’n gemiddelde punt van 65% verwerf het.

Uitkoms: Die kandidaat moet in staat wees om gevorderde navorsingsprojekte te onderneem en op ’n wetenskaplike wyse daaroor verslag te doen.

Metode van aflewering: Voltyds en deeltyds.

Assesseringsmetode: Proefskrif – 100%.

PhD in Kommunikasiewetenskap

Skool vir Kommunikasie

Programleier: Prof Lynnette Fourie (Potchefstroom) en Dr Tsietsi Mmutle (Mahikeng) 

Nagraadse studies in Kommunikasiewetenskap verleen aan studente die unieke geleentheid om kommunikasieverskynsels vanuit verskillende subdissiplinebeskouings te bestudeer. Ons fokus is op kommunikasie in verskillende, veranderende kontekste. Hoewel ons breedweg onderskei tussen studies in Joernalistiek en Mediastudie, Korporatiewe Kommunikasie en Ontwikkelingskommunikasie, kan spesifieke navorsingsonderwerpe met meer as een studiegebied verband hou.

 Studieleiding fokus tans op die volgende temas:

 • Handelsmerkgewing en reputasiebestuur (Korporatiewe Kommunikasie)
 • Gemeenskapsmedia (Joernalistiek, Ontwikkelingskommunikasie)
 • Kommunikasie vir korporatiewe Sosiale verantwoordelikheid (Korporatiewe Kommunikasie, Ontwikkelingskommunikasie)
 • Verkiesingskommunikasie (Ontwikkelingskommunikasie, Mediastudie)
 • Bemarkingsbestuur en bemarkingskommunikasie (Korporatiewe Kommunikasie)
 • Mediabestuur (Joernalistiek en Mediastudie, Korporatiewe Kommunikasie)
 • Die aard van kommunikasie in ontwikkelingskontekste (Ontwikkelingskommunikasie)
 • Die aard van kommunikasie in interne en eksterne korporatiewe omgewings (Korporatiewe Kommunikasie)
 • Nuusgehalte (vals inligting, nuusgeletterdheid en etiek) (Joernalistiek en Mediastudie)
 • Nuusskepping (nuusproduksie, nuusverspreiding) (Joernalistiek en Mediastudie)
 • Verhoudingsbestuur (Korporatiewe Kommunikasie)
 • Sosiale media (Joernalistiek en Mediastudie, Korporatiewe Kommunikasie, Ontwikkelingskommunikasie)
 • Onderrig en leer (Joernalistiek en Mediastudie)

Toelatingsvereiste: Benewens die vereistes wat in Algemene Reël A.5.2 van die Universiteit uiteengesit word, moes die kandidaat ’n meestersgraad in Kommunikasiewetenskap of ’n gelykwaardige kwalifikasie in ’n verwante vakgebied met ’n gemiddelde punt van 65% verwerf het.

Aansoekproses: Vir inligting oor die aansoekproses

Uitkoms: Die kandidaat moet in staat wees om gevorderde navorsingsprojekte te onderneem en op ’n wetenskaplike wyse daaroor verslag te doen.

Metode van aflewering: Voltyds en deeltyds.

Assesseringsmetode: Proefskrif – 100%.

PhD in Filosofie

Skool vir Filosofie    

’n Nagraadse graad in Filosofie is uniek omdat dit aan studente die gereedskap verskaf om ’n hoër vlak van kritiese en kreatiewe denke en argumentering in filosofiese idees en denke na te jaag. Die doel van die graad is dus om metateoretiese funksionering te ontwikkel deur studente te lei ten opsigte van die breë dissiplines van filosofie en etiek (uit Afrika sowel as Westers) sodat hulle intellektuele horisonne uitgebrei en filosofiese vrae ondersoek kan word. Die kennis en vaardighede wat in hierdie graad ontwikkel word, sal bydra tot deelnemers se filosofiese bekwaamheid en die vermoë om by werklike probleme betrokke te wees.

Programleier: Dr Jean du Toit (Potchefstroom) 

Toelatingsvereiste: Benewens die vereistes wat in Algemene Reël A.5.2 van die Universiteit uiteengesit word, moes die kandidaat ’n meestersgraad in Filosofie of ’n gelykwaardige kwalifikasie in ’n verwante vakgebied met ’n gemiddelde punt van 65% verwerf het.

Aansoekproses: Aansoeke word formeel via die NWU Hoër Grade Toelatingsdepartement gemaak, maar vooraansoekkontak kan via e-pos aan Me Mia Crous of Prof AH Verhoef  gemak word. Keuring word op die suksesvolle voltooiing van ’n meestersgraad in Filosofie gegrond.

Uitkoms: Die student sal in staat wees om op ’n gevorderde vlak navorsing met betrekking tot filosofiese kwessies te doen, hulle sal ’n bydrae ten opsigte van nuwe kennis oor die relevante probleem kan lewer en op ’n wetenskaplike wyse daaroor verslag kan doen.

Metode van aflewering: Voltyds en deeltyds.

Assesseringsmetode: Proefskrif – 100%.