Studente sal in Publieke Administrasie as vak leer wat die belangrikste teorie, onderrig, vaardighede en praktyke is wat met die eietydse Suid-Afrikaanse staat en die wêreldwye openbaresektorarena verband hou. Studente word blootgestel aan omvattende akademiese literatuur en teorieë wat met publieke administrasie verband hou, en wat hulle toerus met goeie akademiese en wetenskaplike kennis om analitiese en relevante navorsing te doen sodat oplossings vir praktykgebaseerde uitdagings met teoriegedrewe argumente gevind kan word. Met ’n fokus op die funksionering van die openbare sektor sal studente in Publieke Administrasie kennis verwerf oor dienslewering in die openbare sektor, tersaaklike wetgewing, die rol en verantwoordelikhede van bestuurders in die openbare diens, en die uiteenlopende en dinamiese omgewing waarin amptenare in die openbare diens funksioneer.

Dit is ’n hoë prioriteit om studente voor te berei om leierskapsrolle in hulle gemeenskappe in te neem en betekenisvolle bydraes te maak in ’n wêreld wat gedurig verander, veral in ’n demokratiese ontwikkelende Suid-Afrika. Gesonde akademiese en sosiale diskoers word aangemoedig, asook die vermoë om ondersoekend en innoverend te wees om die transformasie van organisasies in die openbare sektor te lei om infrastruktuur en dienste binne ’n demokratiese, ontwikkelende, aanspreeklike en responsiewe openbaresektoromgewing te verbeter.

Studente in Publieke Administrasie sal voorberei word om gebruik te maak van alternatiewe benaderings tot komplekse sosio-ekonomiese verskynsels en om waardegedrewe, logiese argumente aan te bied vir beoordelings wat deur teoretiese en wetgewende raamwerke onderskryf word. Studente sal voorts aangemoedig en gelei word om by samelewingskwessies betrokke te raak ten opsigte van hulle maatskaplike, burgerlike en ontwikkelingsverantwoordelikhede en met ’n verbintenis tot maatskaplike geregtigheid, demokrasie, menseregte en sosio-ekonomiese ontwikkeling, en om hierdie dinge in ’n geskikte formaat te kommunikeer binne ’n etiese konteks wat die regte van individue, groepe en gemeenskappe respekteer en verdedig. 

In die wydste sin is Publieke Administrasie die studie van die manier waarop teorie, navorsinggedrewe ondersoek en die praktyk saam werk om die belangrikste behoeftes van ’n land se burgers te bevredig. Publieke Administrasie bestudeer meer spesifiek die volgende sake op ’n wetenskaplike manier:

  • akademiese literatuur, teorieë en wetgewing wat te doen het met publieke administrasie en die toepassing daarvan in die openbare sektor, veral in die konteks van demokratiese ontwikkeling;
  • kwalitatiewe, kwantitatiewe en gemengdemetode-navorsing om doeltreffend in ’n aanvaarbare akademiese formaat te kommunikeer;
  • die rol van publieke administrasie in die waarneming en evaluering van samelewings- en wêreldwye tendense en die ontwikkeling van lewensvatbare oplossings vir volgehoue ontwikkeling en ingeligte oplossings vir sosio-ekonomiese uitdagings;
  • die plek en fokus van publieke administrasie in die openbare sektor van ’n land soos Suid-Afrika;
  • die manier waarop die staat se wetgewende, uitvoerende en regterlike instellings opgestel word en die manier waarop hulle funksioneer;
  • die aard en omvang van openbare dienslewering binne die drie sfere van die regering;
  • openbarebestuursprosesse en -funksies, byvoorbeeld die opstel van beleide, beplanning, organisasie, leiding, mensehulpbronnebestuur en finansiële bestuur;
  • die dinamiek, strukture en prosesse in openbaresektororganisasies; en
  • die plek en die rol van etiek in openbare prosesse.

Graadopsies

Kampusse

Potchefstroomkampus

Vaaldriehoekkampus