In the Faculty of Humanities, students are encouraged to understand and explain human experiences in its totality.  Can you imagine the diversity and complexity of people’s experiences in our local and global worlds today, and how poor understanding of the experiences of people can lead to disastrous consequences?  When you become part of the Faculty of Humanities at the North-West University, you will join a group of bold students and staff who study and work towards solutions for the most important issues of the day like:

 • How can better public policy help manage the delivery of services in South Africa – social grants, water, electricity or other services that people expect from government?
 • Does social media cause people to write poorly or make us stupid enough to fall for fake news?
 • How does being a multilingual society unite or divide South Africa? Or is it enough if we all learn to use English very well in addition to our home languages?
 • How does the increased mobility of people in the world and in South Africa change social structures?
 • Should South Africans think differently to make ethical decisions?
 • Does music increase our well-being?

Are you brave enough to think really hard about these complex issues so that you can help to improve peoples’ lives and experiences?  Then the Faculty of Humanities is your home! 


Studierigtings

 

 

 • Kunsgeskiedenis
 • Kommunikasie
 • Grafiese Ontwerp
 • Journalistiek
 • Dokumentêre Video
 •  

Kommunikasiestudies

 

 • Geskiedenis
 • Publieke Bestuur
 • Politieke Studies
 • Sosiale Antropologie
 • Sosiologie

Owerheidstudies

 

 • Akademiese geletterdheid
 • Afrikaans en Nederlands
 • Skryfkuns
 • Engels, Frans, Duits
 • Taalpraktyk
 • Sesotho, Setswana
 • Suid-Afrikaanse Gebaretaal

Tale

 

 • Musiek

Musiek

 

 • Filosofie en Etiek

Filosofie

 

 • Geskiedenis
 • Politieke Studies
 • Sosiale Antropologie
 • Sosiologie

Sosiale wetenskappe


Navorsing en Innovasie

 

ATKV-Skryfskool

Die Skool bied 'n verskeidenheid kortskryfkursusse aan vir enigiemand wat kreatiewe skryfwerk wil opneem of om sy of haar kreatiewe skryfvaardighede te verbeter.


Sentrum vir Tekstegnologie (CTexT)

DDie Sentrum vir Tekstegnologie (CTexT) is 'n navorsing- en ontwikkelingsentrum op die Potchefstroomkampus van die Noordwes-Universiteit. CTexT doen navorsing in taaltegnologie en ontwikkel taaltegnologieprodukte vir die Suid-Afrikaanse tale.


Sentrum vir Vertaling en Professionele Taaldienste (CTrans)

CTrans is hier vir enige taalverwante behoeftes wat jy mag hê. Ons netwerk professionele taalpraktisyns stel ons in staat om vinnige, bevoegde dienste te lewer, en verskaf ʼn mededingende voordeel waaroor jou beursie dankbaar sal wees.


Inheemse taalmedia in Afrika

Die entiteit Inheemse Taalmedia in Afrika is 'n navorsingsnisarea van die Noordwes-Universiteit, Suid-Afrika. Dit is die enigste in sy soort op die vasteland van Afrika. Dit fokus op kwessies van Afrikatale in die media, die kontras tussen publieke en private finansiering van die media, die media en identiteit, die media en politiek, die internet, media en demokrasie, media en ontwikkeling, asook Afrika-tradisionele kommunikasie / media stelsels en hul toepassings.


Musikale Kuns in Suid-Afrika: Hulpbronne en Toepassings (MASARA)

Die NWU is die enigste universiteit in Suid-Afrika wat gefokusde navorsing oor en op musiek doen. Die navorsingsnis, MASARA, is ook uniek omdat navorsers wat spesialiseer in diverse musiekdissiplines soos musiekwetenskap, etnomusikologie, musiekopvoeding, godsdienstige musiek, samestelling en opvoering, simbioties saamwerk binne die gesamentlike fokusarea van musiek en welsyn. Die navorsing wat uit hierdie gesamentlike fokus voortspruit, dra by tot die verbetering van verskillende kontekste, soos musiekonderrig en -leer, musiek in die alledaagse lewe, musiek in gemeenskappe, asook musiek in godsdienstige kontekste.


Optentia Navorsingseenheid

Die doel van die Optentia Navorsingsfokusarea is om kennis te ontwikkel en te organiseer vir die optimale uitdrukking van individuele, sosiale en institusionele potensiaal, met spesifieke belangstelling in die Afrika-konteks.


Sosiale Transformasie

Hierdie fokusarea spesialiseer in die skepping, ontwikkeling, bestuur en evaluering van die transformasie- en maatskaplike ontwikkelingsrolle en verantwoordelikhede van die regering, die sakesektor en gemeenskappe in ontwikkelende samelewings, en dra sodoende aansienlik by tot sosiale transformasie binne hierdie samelewings.


Verstaan en Verwerking van Taal in Komplekse Instellings (UPSET)

Verstaan en verwerking van taal in komplekse instellings, of UPSET in kort, is 'n navorsingsfokusarea op die Vaaldriehoekkampus van die Noordwes-Universiteit wat ondersoek hoe mense taal gebruik in die komplekse, veeltalige omgewing van Suid-Afrika.


Tale en Literatuur in die Suid-Afrikaanse Konteks

Ons kernvaardighede lê in die vakgebied Beskrywende Linguistiek en Fonologie (veral Sosiofonetiek), Taaltoetsing (veral die assessering van Akademiese Geletterdheid), die onderrig en leer van Akademiese Geletterdheid, Literêre Kritiek en verskeie velde met betrekking tot Taaltegnologie, waar CTexT steeds 'n belangrike ontwikkelingsrol vervul.


Navorsingsnis:  Visuele Narratiewe en Kreatiewe Uitsette deur Interdissiplinêre en Praktykgeleide Navorsing (VINCO)

Die navorsingsnisarea vir die visuele kunste is in Januarie 2014 amptelik tot stand gebring om die gaping te vul in terme van die behoefte om die unieke navorsing en kreatiewe uitsette binne die vakgroepe kunsgeskiedenis, grafiese ontwerp en kreatiewe skryfwerk te ondersoek.