In die Fakulteit Geesteswetenskappe word studente aangemoedig om menslike ervarings in totaliteit te verstaan en te verduidelik. Dink net aan die diversiteit en kompleksiteit van mense se ervarings in ons plaaslike en globale wêrelde vandag, en hoe gebrekkige begrip van die ervarings van menslike ervarings rampspoedige gevolge kan hê. Wanneer jy deel word van die Fakulteit Geesteswetenskappe op die Noordwes-Universiteit sal jy aansluit by ʼn groep studente en personeel wat studeer en werk om oplossings te vind vir die belangrikste kwessies van die dag soos:

 • Hoe kan beter openbare beleid help met die bestuur van dienslewering in Suid-Afrika – maatskaplike toelaes, water, elektrisiteit of ander dienste wat mense van die regering verwag?
 • Maak sosiale media dat mense swak skryf, of maak dit ons dom genoeg om vals nuus te glo?
 • Hoe word Suid-Afrika verenig of verdeel deur die feit dat dit ʼn meertalige samelewing is? Of is dit genoeg as ons almal Engels ordentlik bemeester, benewens ons huistale?
 • Hoe word sosiale strukture geraak deur die toenemende mobiliteit van mense in die wêreld en in Suid-Afrika?
 • Behoort Suid-Afrikaners anders te begin dink om etiese besluite te neem?
 • Is musiek goed vir ons welstand?

Is jy dapper genoeg om diep na te dink oor hierdie komplekse kwessies sodat jy kan help om mense se lewens en ervarings te verbeter? Dan is die Fakulteit Geesteswetenskappe jou tuiste!


Studierigtings

 

 

 • Kunsgeskiedenis
 • Kommunikasie
 • Grafiese Ontwerp
 • Journalistiek en mediastudies

Kommunikasie

 

 • Publieke Administrasie
 • Politieke Studies en Internasionale Verhoudinge

Owerheidstudies

 

 • Akademiese geletterdheid
 • Afrikatale
 • Afrikaans en Nederlands
 • Skryfkuns
 • Engels, Frans, Duits
 • Taalpraktyk
 • Sesotho, Setswana
 • Suid-Afrikaanse Gebaretaal

Tale

 

 • Music

Musiek

 

 • Filosofie en Etiek

Filosofie

 

 • Geskiedenis
 • Politieke Studies
 • Sosiale Antropologie
 • Sosiologie

Sosiale wetenskappe

 


Navorsing en Innovasie

 

ATKV-Skryfskool

Die Skool bied 'n verskeidenheid kortskryfkursusse aan vir enigiemand wat kreatiewe skryfwerk wil opneem of om sy of haar kreatiewe skryfvaardighede te verbeter.


Sentrum vir Tekstegnologie (CTexT)

CTexT is 'n navorsings- en ontwikkelingsentrum op die Potchefstroomkampus van die Noordwes-Universiteit. CTexT doen navorsing in taaltegnologie en ontwikkel taaltegnologieprodukte vir die Suid-Afrikaanse tale.


Sentrum vir Vertaling en Professionele Taaldienste (CTrans)

CTrans is hier vir enige taalverwante behoeftes wat jy mag hê. Ons netwerk van professionele taalpraktisyns stel ons in staat om vinnige, bevoegde dienste te lewer, en ons verskaf ʼn mededingende voordeel waaroor jou beursie dankbaar sal wees.


Inheemse Taalmedia in Afrika (ILMA) 

ILMA is 'n navorsingsnisarea van die NWU. Dit is die enigste in sy soort op die Afrika-kontinent. Dit fokus op kwessies van Afrikatale in die media, die kontras tussen publieke en private finansiering van die media, die media en identiteit, die media en politiek, die internet, media en demokrasie, media en ontwikkeling, asook Afrika-tradisionele kommunikasie / media stelsels en hul toepassings.


Musikale Kuns in Suid-Afrika: Hulpbronne en Toepassings (MASARA)

Die NWU is die enigste universiteit in Suid-Afrika wat gefokusde navorsing oor en op musiek doen. Die navorsingsnis, MASARA, is ook uniek omdat navorsers wat spesialiseer in diverse musiekdissiplines soos musiekwetenskap, etnomusikologie, musiekopvoeding, godsdienstige musiek, samestelling en opvoering, simbioties saamwerk binne die gesamentlike fokusarea van musiek en welsyn. Die navorsing wat uit hierdie gesamentlike fokus voortspruit, dra by tot die verbetering van verskillende kontekste, soos musiekonderrig en -leer, musiek in die alledaagse lewe, musiek in gemeenskappe, asook musiek in godsdienstige kontekste.


Optentia

Die doel van die Optentia Navorsingsfokusarea is om kennis te ontwikkel en te organiseer vir die optimale uitdrukking van individuele, sosiale en institusionele potensiaal, met spesifieke belangstelling in die Afrika-konteks.


Sosiale Transformasie

Hierdie fokusarea spesialiseer in die skepping, ontwikkeling, bestuur en evaluering van die transformasie- en maatskaplike ontwikkelingsrolle en verantwoordelikhede van die regering, die sakesektor en gemeenskappe in ontwikkelende samelewings, en dra sodoende aansienlik by tot sosiale transformasie binne hierdie samelewings.


Verstaan en Verwerking van Taal in Komplekse Instellings (UPSET)

UPSET is 'n navorsingsfokusarea op die Vanderbijlparkkampus van die Noordwes-Universiteit wat ondersoek hoe mense taal gebruik in die komplekse, veeltalige omgewing van Suid-Afrika.


Tale en Literatuur in die Suid-Afrikaanse Konteks

Ons kernvaardighede lê in die vakgebied Beskrywende Linguistiek en Fonologie (veral Sosiofonetiek), Taaltoetsing (veral die assessering van Akademiese Geletterdheid), die onderrig en leer van Akademiese Geletterdheid, Literêre Kritiek en verskeie velde met betrekking tot Taaltegnologie, waar CTexT steeds 'n belangrike ontwikkelingsrol vervul.


Navorsingsnis:  Visuele Narratiewe en Kreatiewe Uitsette deur Interdissiplinêre en Praktykgeleide Navorsing (VINCO)

Die navorsingsnisarea vir die visuele kunste is in Januarie 2014 amptelik tot stand gebring om die gaping te vul in terme van die behoefte om die unieke navorsing en kreatiewe uitsette binne die vakgroepe kunsgeskiedenis, grafiese ontwerp en kreatiewe skryfwerk te ondersoek.