Die term “beheer” verwys na die manier waarop sleutelbelanghebbers en rolspelers besluite neem om die aktiwiteite van ’n instelling, funksie of intervensie te bestuur. Die regeringsperspektief van beheer verwys na die uitvoering van politieke gesag en die gebruik van institusionele hulpbronne om uitdagings en sake in die samelewing te bestuur.

Studierigtings

Publieke administrasie

In die wydste sin is Publieke Administrasie die studie van die manier waarop teorie, navorsinggedrewe ondersoek en die praktyk saam werk om die belangrikste behoeftes van ’n land se burgers te bevredig.

 

Publieke Administrasie

Politieke Studie en Internasionale Betrekkinge

Politieke Studie fokus op sake wat verband hou met mag en gesag binne die staat en die regering, maar ook binne die breër samelewing.

 

Politieke Studie en Internasionale Betrekkinge

Polisiepraktkyk

Word ‘n bevoegde professionele regstoepasser in polisiëring.

 

Afstandsleer: Polisiepraktyk

Sentrum vir Regeerkunde

Die Sentrum vir Regeerkunde benut die kennis en kundigheid van onder andere die Skole vir Sosiale Wetenskappe en Owerheidstudies en die Fokus Area: Sosiale Transformasie.

Sentrum vir Regeerkunde