Deskriptiewe Linguistiek

Oorsig

 

Hierdie subprogram fokus op navorsing in wat breedweg “beskrywende linguistiek” genoem kan word; ʼn ander term wat ook dikwels in Suid-Afrika daarvoor gebruik word, is “mikrolinguistiek” – dit wil sê, taalwetenskap wat hoofsaaklik (maar nie uitsluitlik nie) fokus op die struktuur van taal. Dit is veronderstel om die kerntaaldissiplines fonetiek, fonologie, morfologie, sintaksis en semantiek in te sluit, asook verwante velde soos sosiolinguistiek en historiese linguistiek. In die besonder sluit dit verskeie vorme van toegepaste linguistiek uit, hetsy van ʼn opvoedkundige aard (bv. met ʼn fokus op geletterdheid) of van ʼn rekenaarmatige aard (bv. gespesialiseerde spraakherkenning). As sodanig is hierdie subprogram in breë trekke belyn met die Linguistiekvereniging van Suid-Afrika (LSSA) en met verwante plaaslike vaktydskrifte (bv. SALALS, SPIL-Plus, Language Matters, ens.). Huidige lede van die subprogram sluit voltydse personeel by die Skool vir Tale, navorsingsgenote en nagraadse (MA- & PhD-) studente in. Huidige onderwerpe van navorsing wissel van Engelse en Afrikaanse sosiolinguistiek, Afrikaanse morfologie, korpuslinguistiek en forensiese taalkunde tot vergelykende en historiese taalkunde.