Toegepaste Linguistiek

Oorsig

 

Toegepaste Linguistiek kan beskou word as ʼn dissipline van ontwerp, met die doel om oplossings te ondersoek en te ontwerp vir sosiale probleme wat met taal verband hou. Dit sluit teoretiese en empiriese ondersoeke in van werklike en kontemporêre sake waarin taal ʼn sentrale kwessie is. Dit vorm die basis vir verantwoordelik ontwerpte oplossings om wisselwerking tussen teorie en praktyk te verbeter. Voorbeelde van fokusareas sluit toetsontwerp, taalbeleid en ‑beplanning, sillabus- en kursusontwerp, skryfontwikkeling en tweede- of vreemdetaalverwerwing in. Vir organisatoriese doeleindes is die subprogram gestruktureer in vyf verskillende nodes. Hierdie nodusse verteenwoordig vakgebiede en/of belangstelling van personeellede, en behels (i) Taalkursusontwerp vir diverse kontekste, (ii) Akademiese geletterdheid en akademiese skryfwerk, (iii) Taaltoetsing, (iv) Vreemdetaalverwerwing, en (v) Taalpraktyk. Elke node het ʼn spanleier en ʼn aantal medewerkers.