Kursusoorsig

Engels word binne ’n graad in BA Tale aangebied, of kan in kombinasie met ander hoofvakke geneem word soos dit in die akademiese jaarboek beskryf word.  ’n Hoofvak in Engels is ’n driejaarkursus wat jou toegang gee tot honneurs- en nagraadse studie.  Die kursuswerk dek letterkundige en taalkundige temas en onderwerpe. 

Engels as hoofvak help studente om persoonlik en intellektueel te ontwikkel, aangesien studente geleer word om krities met hulle werk, medestudente en dosente om te gaan.  Die letterkundige kursuswerk dek sleuteltydperke, skrywers en bewegings in Engelse letterkunde vanaf die sewentiende tot die 21ste eeu. Die taalkundige komponent stel studente bekend aan grammatikale ontleding (sinsbou en semantiek), toegepaste linguistiek (taalverwerwingsteorieë; kurrikulumontwerp en lesbeplanning), historiese linguistiek (ontwikkeling van Engels), en stilistiek. 

Engels is ’n taal van kommunikasie, reis en onderrig. Engels as hoofvak maak belangrike loopbaangeleenthede, soos onderwys, hoftolking, en vertaling en redigering, moontlik.

Die Vakgroep Engels bied ook twee aanvullende opsionele modules op tweedejaarsvlak aan: Klassieke Letterkunde vir Letterkundestudente (I) en (II). Hierdie modules ondersoek klassieke mitologie en letterkundige genres, en klassieke invloede op latere letterkunde.

Modules vir "Engels vir praktiese doeleindes" word ook aangebied.  Hierdie kursus is gerig op studente wat hulle professionele skryfvaardighede wil verbeter en bestaan uit twee eerstejaarsmodules:

 • “Engels vir Spesifieke Doeleindes”
 • “Praktiese Engels vir Professionele Doeleindes”

 

Beroepsmoontlikhede

 • Kurrikulumontwerp (vereis nagraadse studie)
 • Onderrig van Engels as tweede taal
 • Onderwys (vereis ’n nagraadse onderwyssertifikaat/diploma)
 • Vryskutskryfwerk
 • Joernalistiek
 • Tegniese skryfwerk
 • Uitgewery en reklame
 • Taalpraktisyn (vertaal, tolk)
 • Digitale kopieskryfwerk
 • Redaksionele werk
 • Leksikografie
 • Werk as spraakterapeut (vereis verdere studie)
 • Proefleeswerk
 • Die akademie en navorsing (in ’n tersiêre-onderwysomgewing)

 

Nuttige skakels: