Navorsingsgroepe

Afrika-moderniteite van die Verlede en die Hede (AMPP) 

Programleier: Prof Tinashé Nyamunda

Die navorsingsgroep bestaan uit kollegas van verskillende vakgroepe in die Skool vir Sosiale Wetenskappe. Hulle bestudeer koloniale moderniteite in hulle wording en in die hede. Studies en navorsing in Afrika-moderniteite – van die hede en die verlede – verskaf baie interessante interdissiplinêre verbande wat ons in staat stel om internasionale verhoudings te smee wat op historiese en huidige skakels gegrond is. Lede kom op die oomblik uit Geskiedenis, Filosofie, Geografie, Antropologie en Sosiologie. Die vergelykende aspek laat toe dat die fokusarea nie net belangrike kontraste kan tref oor verskillende gevalle in Afrika waaraan kollegas moontlik werk nie, maar dat dit Afrika ook in die konteks van wêreldwye studie sentraal stel. Een van die belangrikste doelwitte van die navorsingsgroep is om by te dra tot die insluiting van Afrika by wêreldwye gesprekke oor ons onderskeie dissiplines. Die AMPP het ’n baie bepaalde fokus op Afrika-moderniteite, terwyl dit terselfdertyd ’n belangrike interdissiplinêre element verskaf. 

PERSONNEL MEMBER

CAMPUS

SCHOOL/ENTITY

Bahule

Boipelo

Mahikeng

School of Social Sciences

Bombardella

Pia

Potchefstroom

School of Social Sciences

Garutsa

Tendayi

Mahikeng

School of Social Sciences

Goodrich

André

Potchefstroom

School of Social Sciences

Hlongwane

Charmaine

Potchefstroom

School of Social Sciences

Holdridge

Chris

Potchefstroom

School of Social Sciences

Loonate

Farzanah

Potchefstroom

Focus Area Social Transformation

Madimu

Tapiwa

Mahikeng

School of Social Sciences

Mathobie

Roxanne

Vanderbijlpark

School of Social Sciences

Mupambwa

Gift

Vanderbijlpark

School of Social Sciences

Mutabazi

Gratia

Potchefstroom

School of Social Sciences

Phillips

Laura

Mahikeng

School of Social Sciences

Tsuwane

Basetsana

Vanderbijlpark

School of Social Sciences

Kommunikasie en Mediastudies

Programleier: Dr Mooki Lobelo

PERSONNEL MEMBER

CAMPUS

SCHOOL/ENTITY

Banda

Chilombo

Mahikeng

School of Communication Studies

Heuva

William

Mahikeng

School of Communication Studies

Lobelo

 Mooki

Mahikeng

School of Communication Studies

Mmutle

Tsietsi

Mahikeng

School of Communication Studies

Molale

Bright

Mahikeng

School of Communication Studies

Tshidzumba

Aaron

Mahikeng

School of Communication Studies

Korporatiewe Kommunikasie 

Programleier: Dr Lucinda Sutton

Die kommunikasielandskap vir organisasies verander voortdurend, en die huidige omgewing kan as onbestendig, onseker, kompleks en dubbelsinning beskryf word. Daar word wyd aanvaar dat die toekoms van enige organisasie vandag afhang van die indruk wat belanghebbers van daardie organisasie het. Organisasies behoort dus voortdurend op die vestiging, bou en kommunikasie van ’n organisasie se beeld en reputasie te fokus. Daarbenewens behoort organisasies te probeer om die beste moontlike verhouding met hulle belanghebbers te vorm en te behou om te kan oorleef, sukses te verseker en die langtermyndoelwit ten opsigte van die skepping van waarde vir die organisasie, sowel as vir dié van sy belanghebbers, te bereik. Hierdie veranderende omgewing vereis ook dat organisasies hulle kommunikasievaardighede aanpas. Daarmee in gedagte word die kernfokus van Korporatiewe Kommunikasie as navorsingsprogram gegrond op die gehalte van kommunikasie met belanghebbers, wat ’n kritieke aanwyser is van die stand van die verhouding tussen die interne en eksterne belanghebbers en die organisasie. Saam met die kommunikasieaspekte word bestuurskwessies in die sektor met ’n winsoogmerk en dié sonder winsoogmerk bestudeer, met inagneming van die groot veranderinge, soos die Vierde Industriële Revolusie en digitalisering, wat korporatiewe kommunikasie oor die afgelope eeu ondergaan het. 

PERSONNEL MEMBER

CAMPUS

SCHOOL/ENTITY

Degenaar

Anette

Potchefstroom

School of Communication Studies

Holtzhausen

Lida

Potchefstroom

School of Communication Studies

Isaacs

Rethabile

Potchefstroom

School of Communication Studies

Smit

Marcell

Potchefstroom

School of Communication Studies

Sutton

Lucinda

Potchefstroom

School of Communication Studies

Verdieping van Demokrasie in ’n 21ste-eeuse Wêreld 

Programleier: Dr Pieter Heydenrych

Die 21ste eeuse wêreld is so onstuimig as ooit. Demokrasie bly ’n kritieke navorsingstema in politieke wetenskap namate die laat 20ste-eeuse golf van demokratisering geskiedenis word en uitdagings van die volhoubaarheid en verdieping van demokrasie nou na vore gekom het en, in sommige gevalle, demokratiese winste bedreig. Die verdieping van demokrasie as ’n navorsingskonteks in Suid-Afrika word as toepaslik beskou, aangesien verskeie Sosiale, politieke en ekonomiese vrae en uitdagings met die begrip van demokrasie en die oorlewing daarvan verband hou. Dit strek tot in Afrika en die wêreld, waar die volhoubaarheid van instellings, wêreldwye magsverskuiwings, nasionalisme, krisisse in moderne vorms van demokrasie, ens. alles interverwant raak en mekaar wedersyds beïnvloed. Die lens van verdiepte demokrasie maak navorsingsondersoeke ten opsigte van al hierdie en verwante sake van belang vir politieke wetenskap moontlik.

PERSONNEL MEMBER

CAMPUS

SCHOOL/ENTITY

Croukamp

Piet

Vanderbijlpark

School of Governance

Duvenhage

André

Potchefstroom

Focus Area Social Transformation

Heydenrych

Pieter

Potchefstroom

School of Governance

Motloung

Sysman

Vanderbijlpark

School of Governance

Prinsloo

Barend

Potchefstroom

School of Governance

van der Elst

Herman

Vanderbijlpark

School of Governance

van Riet

Gideon

Potchefstroom

School of Governance

Venter

Jan

Potchefstroom

School of Governance

Ontwikkelingskommunikasie 

ProgramleierDr Louise Bezuidenhout

In ’n ontwikkelende land soos Suid-Afrika word ’n mens amper daagliks met konsepte soos transformasie, opheffing, minderbevoorregte of voorheen-benadeelde groepe, demokratisering, politieke deelname, volhoubare demokrasie, volhoubare ontwikkeling, Sosiale verandering en so meer gekonfronteer. Dit is slegs ’n paar konsepte wat almal in die breë dissiplines van ontwikkeling en politiek voorkom. ’n Mens kan vra wat die verwantskap tussen hierdie dissiplines en kommunikasie is.

Ontwikkelingskommunikasie (ook kommunikasie vir Sosialesosiale verandering genoem) behels enige kommunikasie wat op die verbetering van lewensgehalte (en veral die sosio-ekonomiese lewenstandaard) van ’n mens of ’n gemeenskap gemik is. Korporatiewe organisasies kan dit as deel van hulle inisiatiewe ten opsigte van korporatiewe Sosialesosiale verantwoordelikheid (KSV-inisiatiewe) doen, of dit kan deur NRO’s (nieregeringsorganisasies) of die gemeenskap self gedoen word. Politieke kommunikasie is op sy beurt gemoeid met kommunikasie tussen regerende organisasies, partye en strukture in ’n samelewing aan die een kant, en aan die ander kant die lede van daardie samelewing. Ontwikkeling vind plaas binne ’n bepaalde politieke konteks, en die konsepte van kommunikasie, ontwikkeling en politiek in die Suid-Afrikaanse konteks is nou verweef. Ons leef in ’n tydsraamwerk waarin individue, kollektiewe groepe en verskillende tipes organisasies toenemend probeer om ontwikkelingsdoelwitte deur middel van verskillende soorte media, soos die gemeenskaps-, digitale en sosiale media, te bereik om Sosiale verandering te bewerkstellig. Die afgelope dekade het ook ’n toename gesien in die opkoms van sogenaamde sosiale bewegings wat nuwe media gebruik om nuwe maniere van teoretisering en beoefening van ontwikkelingskommunikasie aan te moedig en te produseer.

PERSONNEL MEMBER

CAMPUS

SCHOOL/ENTITY

Bezuidenhout

Louise

Potchefstroom

School of Communication Studies

De Villiers

Koos

Vanderbijlpark

School of Communication Studies

Du Plessis

Naomi

Vanderbijlpark

School of Communication Studies

Fourie

Lynnette

Potchefstroom

School of Communication Studies

Kloppers

Elbe

Potchefstroom

School of Communication Studies

Maunatlala

Kenneth

School of Communication Studies

Metula

Nolukhanyo

Potchefstroom

School of Communication Studies

Narenti

Poppy

School of Communication Studies

Otto

Hannelie

Potchefstroom 

School of Communication Studies

Journ21 

ProgramleierMs Cornia Pretorius

Joernalistiek in die 21ste eeu is steeds uiters lojaal aan tradisionele beginsels, veral in die soeke na waarheid op ’n onafhanklike, omvattende, beginselvaste manier en in diens van die gewone mens. Dit bly op sigself ’n toetssteen vir demokrasieë regoor die wêreld en speel ’n sentrale rol in die demokratisering en transformasie van samelewings. Terwyl tegnologiese vorderings opwindende visuele, datagedrewe en digitale storievertelling regoor nuusplatforms moontlik gemaak het, het die verskuiwing van die oue na die nuwe ook groot uitdagings gebring. Fopnuus, algoritmiese inmenging en inligtingoorlading is van die gevare wat dreig om die opwindende winste wat in nuusproduksie en nuusverspreiding gemaak is, tot niet te maak. Vanuit ’n navorsingsperspektief, bly die dinamiek van die nuus-ekostelsel en die opleiding van multivaardige, kritiese en etiese joernaliste lewensbelangrik vir die begrip van nuusskepping en nuusgehalte in die 21ste eeu.

PERSONNEL MEMBER

CAMPUS

SCHOOL/ENTITY

Gouws

Andre

Potchefstroom

School of Communication Studies

Metula

Nolukhanyo

Potchefstroom

School of Communication Studies

Otto

Hannelie

Potchefstroom 

School of Communication Studies

Pretorius

Cornia

Potchefstroom

School of Communication Studies

Pretorius

Phil

Vanderbijlpark

School of Communication Studies

Swanepoel

Thalyta

Potchefstroom

School of Communication Studies

Noordwes Streeks- en Plaaslike Geskiedenis 

Programleier: Prof Elize van Eeden

Adjunkprogramleier: Mr Emile Coetzee

Die belangrikste doelwit van die navorsingsgroep Noordwes Streeks- en Plaaslike Geskiedenis is om historiese narratiewe en ander (multidissiplinêr-verwante) ontwikkelingskompleksiteite, veral in die noordwestelike streke van Suid-Afrika, te bestudeer. Hierdie streek sluit die huidige Noordwes, die suidelike dele van Gauteng (suid van Alberton) en die boonste noordelike dele van die Vrystaat asook die Noord-Kaap in. Met sy vakkundige kennis op hierdie gebied is die navorsingsgroep ook in staat om gevorderde navorsing oor plaaslike en streeksnavorsingsmetodes te doen. Die bevordering van ’n belangstelling in hierdie akademiese gebied onder plaaslike en streeksgemeenskappe word as ’n baie belangrike deel van die aktiwiteite van hierdie groep beskou. Inklusiewe perspektiewe wat deur vakgebiede binne die Fakulteit Geesteswetenskappe ondersteun word, en samewerkende projekinisiatiewe met ander wetenskappe in geïntegreerde multidissiplinêre en transdissiplinêre kontekste, is deurlopende navorsingsaktiwiteite binne hierdie navorsingsgroep. Deur by gemeenskappe betrokke te raak, wil die Noordwes Streeks- en Plaaslike Geskiedenis-navorsingsgroep ook plaaslik-, provinsiaal- en nasionaalgedrewe inisiatiewe bevorder sodat volhoubare en gesonde gemeenskapsomgewings gedien kan word, benewens dat ’n ingeligte samelewing daargestel kan word.

Die navorsingsgroep bestaan uit akademici in permanente poste by die Noordwes-Universiteit asook uit verskeie aangestelde buitengewone navorsers (plaaslik en internasionaal). Nagraadse studente wie se fokus op hierdie studiegebied is, is ook deel van die projekte van die navorsingsgroep. Huidige navorsingsprojekte fokus op die Taung-streek, Potchefstroom en die Wesrand. Navorsingsresultate van hierdie navorsingsgroep word in geakkrediteerde wetenskaplike vaktydskrifte en boeke (nasionaal en internasionaal) gepubliseer.

PERSONNEL MEMBER

CAMPUS

SCHOOL/ENTITY

Coetzee

Emile

Mahikeng

School of Social Sciences

Gouws

Claudia

Vanderbijlpark

School of Social Sciences

Van Eeden

Elize

Vanderbijlpark

School of Social Sciences

Filosofiese Navorsing 

Programleier: Prof Chantelle Gray

Wat beteken dit om in ’n post-waarheid-era na te dink? Hoe maak ons sin van ons lewens wat so diep in digitale en ander mediategnologieë versink is? Wat word van dinge wat grootliks deur aanpasbare algoritmes gestuur word? Hoe maak ons sin uit die omvang van menslike strewes wanneer baie van ons interaksies op homofiele sosiale netwerke plaasvind wat ons daarvan weerhou om betrokke te raak by dié soort politieke verskille wat kritiese denke vereis? Hoe worstel ons met voortdurende strukturele vooroordeel en diskriminasie? En is dit hoegenaamd die moeite werd om te dink as ’n mens die grootskaalse ekologiese krisisse en dalk ’n totale ineenstorting in ag neem? 

Navorsingsinisiatiewe word gerig op die verskaffing van instrumente vir kritiese denke oor hierdie vrae en wat dit oor kennis, waarheid, waardes, bestaan, werklikheid en die betekenis van die lewe – veral met betrekking tot plaaslike Afrika-ervarings – weerspieël.

PERSONNEL MEMBER

CAMPUS

SCHOOL/ENTITY

Blignaut

Charl

Potchefstroom

School of Social Sciences

Coetser

Yolandi

Potchefstroom

School of Philosophy

du Toit

Jean

Potchefstroom

School of Philosophy

Gray-Van Heerden

Chantelle

Potchefstroom

School of Philosophy

Marumo

Phemelo

Mahikeng

School of Philosophy

Mothelesi

Amantle

Mahikeng

School of Philosophy

Ramolai

Pertunia

Vaal Triangle

School of Philosophy

Verhoef

Anné

Potchefstroom

School of Philosophy

Publieke Administrasie

Programleier: Prof Luni Vermeulen

Regerings regoor die wêreld is deur die verskaffing van dienslewering vir die welstand van hulle burgers verantwoordelik. Suid-Afrika is voorts ’n grondwetlike demokrasie wat in ’n ontwikkelende en ontwikkelingstaat geleë is. Die akademiese fokus van Publieke Administrasie is dus belyn met die Sosiale waardes en beginsels wat in die Grondwet van 1996 vasgelê is met die oog op die sosiale kontrak, en met ’n primêre fokus op dienslewering. Navorsingsinisiatiewe konsentreer daarop om die filosofie en filosofiese eienskappe van Publieke Administrasie wat teoretiese bevordering vorm, te bepaal en te konkretiseer. Eietydse navorsing in Publieke Administrasie fokus ook op die sosio-ekonomiese, sosiopolitieke, sosiokulturele en polities-ekonomiese uitdagings wat gemeenskappe ervaar, die versagting van hierdie uitdagings, en die verbetering van die menslike toestand, direk in ooreenstemming met die grondwetlike voorskrifte en die ontwikkelingsagenda van die regering van Suid-Afrika. 

PERSONNEL MEMBER

CAMPUS

SCHOOL/ENTITY

de Wet

Christa

Potchefstroom 

School of Governance

Diedericks

Melvin

Potchefstroom 

School of Governance

Mazarire

Trust

Off Campus

School of Governance

Miggels

Andiswa

Potchefstroom

School of Governance

Phago

Kedibone

Potchefstroom

School of Governance

Sono

Lerato

Potchefstroom

School of Governance

van der Waldt

Gerrit

Potchefstroom

Focus Area Social Transformation

Vermeulen

Luni

Potchefstroom

School of Governance

Sosiale Aanpasbaarheid, Verandering en Volhoubaarheid 

ProgramleierProf Johan Zaaiman

Sosiale, politieke en ekonomiese veranderings vereis die akademiese samelewing se aandag. Plaaslike, nasionale en internasionale kontekste vereis leierskap ten opsigte van die begrip van faktore wat SosialeSosiale aanpasbaarheid en verandering en die verskaffing van moontlike oplossings vir hierdie invloede kan bevorder, aanmoedig en/of onderdruk. Daarom erken lede van die navorsingsprogram die belangrikheid van die wedersyds versterkende verhouding tussen maatskaplik-wetenskaplike ondersoeke en openbare waardes. Teen hierdie agtergrond poog die navorsingsprogram: 
 
  • Om die invloed van veranderende Sosiale kragte op mikro-, meso- en makrovlak te ondersoek, veral soos dit op die Suid-Afrikaanse/SAOG-streek betrekking het. 
  • Om baanbreker- en samewerkende navorsing te doen wat maatskaplik responsief is en wat ’n bydrae tot erkende navorsingsuitsette van gehalte lewer. 
  • Om toenemende samewerking onder kollegas in die vakgroep Sosiologie en ander geïnteresseerde sosioloë en akademici van ander vakgebiede te fasiliteer. 

PERSONNEL MEMBER

CAMPUS

SCHOOL/ENTITY

Botha

Doret

Potchefstroom

School of Social Sciences

Rothmann

Jacques

Potchefstroom

School of Social Sciences

Sontage

Kwezi

Potchefstroom

School of Social Sciences

Zaaiman

Johan

Potchefstroom

School of Social Sciences